YLEINEN TAIDEKILPAILU ÅBO AKADEMIN JA TURUN YLIOPISTON AURUM-RAKENNUKSEEN

Valtion taideteostoimikunta järjestää taidekilpailun yhteistyössä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n, Åbo Akademin ja Turun yliopiston kanssa. Tarkoituksena on hakea ideoita taideteoksista Åbo Akademin ja Turun yliopiston käyttöön tulevaan AURUM-uudisrakennukseen.

Arvostelussa kiinnitetään huomiota ehdotusten taiteellisuuteen ja ajanmukaisuuteen sekä toteutus- ja kehityskelpoisuuteen. Valtion taideteostoimikunta päättää kilpailun ratkaisun jälkeen, mitä ehdotusta tai ehdotuksia lähdetään jatkokehittämään ja toteuttamaan.

Kilpailu on yleinen, kaikille avoin taidekilpailu. Kilpailun kielinä ovat suomi ja ruotsi.

Kilpailu alkaa pe 15.2.2019 ja päättyy ke 15.5.2019.

ALLMÄN KONSTTÄVLING FÖR ÅBO AKADEMIS OCH ÅBO UNIVERSITETS BYGGNAD AURUM

Statens konstverkskommission arrangerar en konsttävling i samarbete med Finlands Universitetsfastigheter Ab, Åbo Akademi och Åbo universitet. Syftet är att söka fram idéer för konstverk till den kommande nybyggnaden AURUM som ska tas i bruk av Åbo Akademi och Åbo universitet. 

I bedömningen fäster man uppmärksamhet vid förslagens konstnärlighet och tidsenlighet samt vid möjligheten att genomföra och utveckla dem. Statens konstverkskommission besluter efter att tävlingen avgjorts om vilket eller vilka förslag man går in för att vidareutveckla och förverkliga.

Konsttävlingen är öppen för alla. Tävlingens språk är finska och svenska.

Tävlingen börjar fredagen den 15.2.2019 och avslutas onsdagen den 15.5.2019.

Aurum-rakennuksen taidekilpailu / kilpailijoiden kysymykset

KYSYMYS 1:

Löytyykö teiltä tiedosto AutoCad, SketchUp tai Revit muodossa, jota voisin saada suunnittelupohjaksi?

Kilpailuehdotus on tarkoitus laatia kilpailuohjelman liitteinä toimitettuja aineistoja apuna käyttäen. Kysymyksessä mainittuja tiedostomuotoja ei ideakilpailuvaiheessa tarjota käyttöön.

KYSYMYS 2:

Onko kilpailun teoksien ripustuspaikoissa sellaisia sisätiloja, joihin sopii suuret kankaalle maalatut teokset?

Ensimmäisen kerroksen pääsisäänkäynnin yhteydessä (kuvassa B-leikkauksen kohdalla) on korkea aulatila, johon voidaan ripustaa suuria teoksia. kts. leikkaus B-B. Lisäksi käytävän varrelle voidaan sijoittaa 1. kerroksen korkuisia teoksia.

Konsttävlingen för Aurum-byggnaden / tävlarnas frågor

FRÅGA 1:

Har ni en fil i format AutoCad, SketchUp eller Revit som jag skulle kunna få som bas för mitt planerande?

Meningen är att man ska utarbeta tävlingsförslaget genom att som hjälp använda sig av det material som finns med som bilagor i tävlingsprogrammet. De filformat som nämns i frågan erbjuds inte för användning i idétävlingsfasen.

FRÅGA 2:

Finns det sådana inomhusutrymmen på upphängningställena för tävlingens verk som passar för stora verk som är målade på duk?

I samband med första våningens huvudingång (på bilden vid B-skärningen) finns ett högt aulautrymme där man kan hänga upp stora verk, se skärning B-B. Dessutom kan man längs korridoren placera verk som har samma höjd som 1:a våningen.

KYSYMYS 3:

Onko sisälasiseiniin suunniteltavat ”lasiteippaukset” ymmärrettävä konkreettisesti niin, että kohteen lasiseiniin ei etsitä/haluta minkäänlaista erillistä, tai irti lasista olevaa teosta?

Kyllä, laboratoriotilojen sisälasiseiniin toivotaan ehdotusta nimenomaan teippauksin toteutettavista teoksista.

KYSYMYS 4:

Kilpailuohjelman 2.3 Kilpailukohteen kuvailu, mainitaan sisälasiseinät: “näihin keskeisellä paikalla oleviin sisälasiseiniin suunniteltavilla taideteippauksilla on mahdollista…”.  Tarkoittaako edellinen sitä, että niihin on jo suunniteltu jotakin teippauksia, vai että tämän kilpailun myötä toivotaan niihin suunniteltavan teippauksia? Eli halutaanko ehdottomasti, että teossuunnitelmaan sisältyy ko. teippaukset sisälasiseiniin?

Laboratorioiden sisälasiseinien teippausten suunnittelu on yksi mahdollisista kohteista teokselle.

Jonkinlaiset teippaukset laseihin suunnitellaan joka tapauksessa. Tässä vaiheessa olisi kuitenkin mahdollista, että teippaukset suunnittelisi taiteilija.

Kilpailijan ei kuitenkaan ole pakko sisällyttää ehdotukseensa luonnosta jokaiseen kilpailuohjelman kohdassa 2.3  mainittuun kohteeseen.

KYSYMYS 5:

Onko kilpailualueen sisätiloista saatavissa kuvia useammasta suunnasta?

Ohessa liitteenä kaksi näkymäkuvaa rakennuksen sisätiloista. Näiden lisäksi kilpailun verkkosivulla on linkki kilpailualueen 3D-mallinnokseen.

FRÅGA 3:

Skall man konkret förstå ”glastejpningarna” som skall planeras för innerglasväggarna så att man till målets glasväggar inte söker/ vill ha något verk som är fristående, eller avskilt från glaset?

Ja, man önskar specifikt för laboratorieutrymmenas innerglasväggar ett förslag som gäller verk som förverkligas med hjälp av tejpningar.

FRÅGA 4:

I tävlingsprogrammets punkt 2.3 Beskrivning av tävlingsmålet, nämns innerglasväggarna: ”På dessa innerväggar av glas som finns på ett centralt ställe planeras det vara möjligt att med konsttejpningar….”. Betyder det ovannämnda att man redan för dem har planerat något slags tejpningar, eller betyder det att man genom den här tävlingen önskar att det planeras tejpningar? Det vill säga vill man absolut att verkplanen innehåller ifrågavarande slag av tejpningar på innerglasväggarna?

Planeringen av tejpningar för laboratoriernas innerglasväggar är ett av flera möjliga mål för ett verk. Det planeras hur som helst något slags tejpningar för glasen.  I den här fasen skulle det dock vara möjligt att tejpningarna skulle planeras av en konstnär. Tävlaren behöver ändå inte i sitt förslag inkludera en skiss för varje mål som nämns i tävlingsprogrammets punkt 2.3.

FRÅGA 5:

Kan man få bilder från olika håll av tävlingsområdets interiörer?

Bifogade finns två perspektivbilder av byggnadens inre utrymmen. Förutom dessa finns det på tävlingens nätsida en länk till en 3D-modell av tävlingsområdet.

KYSYMYS 6:

Jos taiteilija haluaa ehdottaa kilpailuun useampaa teosta, lähetetäänkö ne samassa hakemuksessa vai erillisissä hakemuksissa eri nimimerkeillä? 

Jokainen itsenäinen kilpailuehdotus lähetetään erillisenä lähetyksenä, kukin eri nimimerkillä varustettuna.

Jos kilpailija ehdottaa useampaa teosta, joiden katsoo muodostavan teoskokonaisuuden vaikka ne sijoittuisivat eri paikkoihin, nämä lähetetään yhtenä ehdotuksena.

Jos kilpailija pitää kuitenkin mahdollisena vaihtoehtoa, että vain jokin / jotkin kokonaisuuden osista toteutettaisi, tämä tulee mainita ehdotuksessa. Tällöin myös eri osien kustannusarvioiden on oltava eriteltyinä.

KYSYMYS 7:

Voiko teos olla kiinteä osa rakennusta? Tarkoittaen että teos rakennettaan suoraan kiinni rakenteisiin, eikä sitä vain ripusteta paikoilleen. 

Taideteosten tulee olla ”ripustettavia” eli selkeästi rakennukseen jälkeenpäin asennettavia osia. Poikkeuksena sallitaan tukimuurin maalaaminen tai jos tukimuuriin halutaan jokin taiteellinen pintarakenne esimerkiksi betonivalun pintaan. (Tukimuuria ei ole vielä toteutettu. Tukimuuri on osin kalliopintaa ja osin paikallavalubetonia.)

KYSYMYS 8:

Onko kattoon / betonisiltojen alapuolelle mahdollista ripustaa teoksia. Mikä on maksimipaino kattoon ripustettaville teoksille? 

Kantavuuden arviointia varten tarvitaan jonkinlainen lähtötieto teosten painosta. Muutaman kymmenen kilon ripustusta varten erillistä tarkastelua ei tarvita.

Katosta roikkuvaa teosta ehdotettaessa kilpailuehdotuksessa olisikin hyvä olla arvio teoksen painosta. Kyseessä on kuitenkin luonnoskilpailu, ja tarkemmin turvallisuusseikkoja ja erilaisia asennusvaihtoehtoja tutkitaan ehdotuksen mahdollisessa jatkokehittelyvaiheessa.

KYSYMYS 9:

Kilpailuohjelman liitteenä oleva pohjapiirros on mittakaavassa 1:250. Pitääkö mittakaava paikkansa, jos tämä printataan ulos oikeassa koossa (100%), A3? Olisiko mahdollista, että pohjakaavaan lisättäisi mittatietoja – esim. joidenkin seinien todelliset mitat metreissä / senteissä, samaan tapaan kuin poikkileikkauskuvassa olevat korkeusmitat?

Mittakaava pitää paikkansa. Ohessa pohjapiirrokset, joihin on lisätty mittaviivoja.

FRÅGA 6:

Om konstnären vill göra flera verkförslag för tävlingen, skickas de då i samma ansökning eller i skilda ansökningar under olika signatur?

Varje självständigt tävlingsförslag skickas som en skild försändelse, var och en försedd med en skild signatur.

Om en tävlande föreslår flera verk som hen anser att utgör en verkhelhet även om de skulle placeras på olika ställen, skickas detta som ett förslag. Om den tävlande emellertid ser det som ett möjligt alternativ att endast någon del / några delar av helheten förverkligas, bör detta nämnas i förslaget. I det fallet bör också kostnadskalkylerna över de enskilda delarna specificeras.

FRÅGA 7:

Kan ett verk vara en fast del av byggnaden? I den meningen att verket byggs direkt in i strukturerna, inte bara blir upphängt.

Konstverken bör vara” upphängbara”, det vill säga vara delar som på ett entydigt sätt efteråt installeras i byggnaden. Som undantag godkänns målandet av stödmuren, eller om man på stödmuren vill ha någon konstnärlig ytstruktur tex på ytan av betonggjutningen. (Stödmuren har inte ännu förverkligats. Stödmuren är till en del klippyta och till en del platsgjuten betong.) 

FRÅGA 8:

Är det möjligt att i taket / på undre sidan av betongbroarna hänga verk. Vilken är maximivikten för verk som hängs upp i taket?

För uppskattningen av bärigheten behövs någon slags primärdata om verkens vikt. För upphängning av några tiotals kilo behövs ingen särskild granskning. I ett tävlingsförslag gällande ett verk som hänger i taket vore det bra att göra en uppskattning av verkets vikt. Det är dock fråga om en skisstävling, och säkerhetsaspekterna och de särskilda installeringsalternativen undersöks närmare i verkets eventuella fortsatta utvecklingsfas.

FRÅGA 9:

Planritningen som finns som bilaga i tävlingsprogrammet är i skala 1:250. Stämmer skalan om den printas ut i rätt storlek (100%), A3? Vore det möjligt att till planritningen foga måttuppgifter – tex. vissa av väggarnas verkliga mått i meter / centimeter, på samma sätt som i fråga om höjdmåtten i genomskärningsbilden?

Skalan stämmer. Bifogade finns planritningar med tillhörande måttlinjer.

KYSYMYS 10:

Kilpailuehdotuksen sisältövaatimuksiin kuuluu sijaintikaavio 1:2000. Tällainen sijaintikaavioruutu löytyy pohjapiirrosten alakulmasta.

Onko tämä pieni ruutu sellaisenaan siirrettävä kilpailuehdotukseen?

Ehdotuksen laatija voi halutessaan muokata kaavion esitystapaa. Kaaviosta on pystyttävä paikallistamaan taideteosten sijainti.

KYSYMYS 11:

Pdf-tiedoston metatiedot voivat sisältää tietoa, joka voi paljastaa tiedoston laatijan. Miten varmistetaan kilpailijan anonymiteetti?

Kilpailu on salainen, ja siksi kaikki yhteydenpito kilpailijoiden ja kilpailun järjestäjän välillä käydään yhteyshenkilön välityksellä. Kilpailijan henkilöllisyys ei saa tulla ilmi teoksen nimimerkistä tai olla merkittynä ehdotukseen (ks. kilpailuohjelman kohta 3.9).

Pdf-tiedostojen metatietoja ei tutkita. Palkintolautakunnalla ei ole tarvetta eikä halua pyrkiä selvittämään ehdotusten tekijöitä.

KYSYMYS 12:

Onko Aurum-rakennuksessa n. 30-150 neliön  tilaa jossa katoon on korkeutta n. 3-10 m, koska haluaisin suunnitella tilateoksen kattoon?

Vapaa korkeus on esimerkiksi aulaan sijoittuvissa erillisissä opetus- ja neuvottelutiloissa n. 3 m. Itse aulatilathan ovat min. 3-10 m korkeita, eli tämä on mahdollista.

FRÅGA 10:

Till tävlingsförslagets innehållskrav hör en lägesritning i skala 1:2000. En sådan här lägesritningsruta finns i planritningarnas nedre hörn.

Bör den här lilla rutan som sådan överföras till tävlingsförslaget?

Den som utarbetar förslaget kan om hen så önskar förändra ritningens visningssätt. Med hjälp av ritningen ska man kunna avgöra konstverkens belägenhet.

FRÅGA 11

Pdf-filens metauppgifter kan innehålla information som kan avslöja filens skapare. Hur garanterar man den tävlandes anonymitet?

Tävlingen är hemlig, och därför sker alla kontakter mellan tävlandena och tävlingsarrangören via en kontaktperson. Den tävlandes identitet får inte framgå av verkets signatur eller finnas antecknad i förslaget (se tävlingsprogrammets punkt 3.9).

Pdf-filernas metauppgifter undersöks inte. Tävlingsjuryn varken behöver eller vill sätta igång med att reda ut vilka förslagens skapare är.

FRÅGA 12:

Finns det i Aurumbyggnaden något utrymme på ca. 30-150 kvadratmeter där takhöjden är ca. 3-10 m, för jag skulle vilja planera en installation för taket?

Den fria höjden är till exempel i de särskilda undervisnings- och mötesutrymmena i aulan ca. 3 m. Själva aulautrymmena är ju min. 3-10 m höga, så detta är alltså möjligt.