Valtion taideteostoimikunta järjestää taidekilpailun yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Tarkoituksena on hakea ideoita taideteoksista, jotka voidaan sijoittaa Lappeenrannan Villimiehenkadulle.

Arvostelussa kiinnitetään huomiota ehdotusten taiteellisuuteen ja ajanmukaisuuteen sekä toteutus- ja kehityskelpoisuuteen. Valtion taideteostoimikunta päättää kilpailun ratkaisun jälkeen, mitä ehdotusta tai ehdotuksia lähdetään jatkokehittämään ja toteuttamaan.

Kilpailu on yleinen, kaikille avoin taidekilpailu. Kilpailun kielinä ovat suomi ja ruotsi.

Statens konstverkskommission arrangerar konsttävlingen i samarbete med Villmanstrands stad och Senatfastigheterna. Syftet är att få fram idéer för konstverk som kan placeras på Villimiehenkatu i Villmanstrand.

I bedömningen fäster man uppmärksamhet vid förslagens konstnärlighet och tidsenlighet samt vid möjligheten att genomföra och utveckla dem. Statens konstverkskommission besluter efter att tävlingen avgjorts om vilket eller vilka förslag man går in för att vidareutveckla och förverkliga.

Tävlingen är en allmän konsttävling som är öppen för alla. Tävlingens språk är finska och svenska.

Kilpailun aikataulu

  • 21.6.2018 kilpailu alkaa
  • 26.10.2018 kilpailu päättyy
  • 14.12.2018 tulokset julkistetaan
  • 14.12.2018–28.6.2019 palkitut ja kunniamainitut ehdotukset sekä arvostelupöytäkirja esillä näillä sivuilla

Tidsschema för tävlingen

  • 21/6 2018 tävlingen inleds
  • 26/10 2018 tävlingen avslutas
  • 14/12 2018 resultatet publiceras
  • 14/12 2018 – 28/6 2019 prisbelönta förslag och hedersomnämnanden visas på dessa sidor

Palkintolautakunta

Jari Auer, puheenjohtaja, arkkitehti
(palkintolautakunnan puheenjohtaja)

Riikka Latva-Somppi, varapuheenjohtaja,
kuvanveistäjä ja lasitaiteilija

Siukku Nurminen, konservaattori
Paavo Paunu, taidemaalari
Tuomo Rainio, kuvataiteilija
Nora Tapper, kuvanveistäjä
Henri Terho, erityisasiantuntija
Annu Vertanen, kuvataiteilija, professori

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii valtion taideteostoimikunnan sihteeri, vastaava tuottaja Eija Aarnio. Sihteeri ei osallistu päätöksentekoon.

Tävlingsjuryn

Jari Auer, ordförande, arkitekt
(tävlingsjuryns ordförande)

Riikka Latva-Somppi, viceordförande,
skulptör och glaskonstnär

Siukku Nurminen, konservator
Paavo Paunu, konstnär
Tuomo Rainio, bildkonstnär
Nora Tapper, skulptör
Henri Terho, specialsakkunnig
Annu Vertanen, bildkonstnär, professor

Som tävlingsjuryns sekreterare tjänstgör statens konstverkskommissions sekreterare, ansvariga producenten Eija Aarnio. Sekreteraren deltar inte i besluten.

Kilpailua koskevat kysymykset

Frågor som berör tävlingen

1/ Voiko katua ympäröivien talojen julkisivut käyttää kiinnityspintana teokselle?

Voi sillä edellytyksellä, että teososat kiinnitetään vähintään neljän metrin korkeuteen saakka niin, ettei niitä voi käyttää apuna kiipeämisessä. 

2/ Voiko kuvassa näkyvien aukkojen seinämiin/reunoille kiinnittää mitään?

Voi, mutta on otettava huomioon tulevat kalusteet ja varusteet. Liitteenä on kaksi (1/2) valokuvaa kaupungintalon toiselta puolelta valmiista katutilasta. Kuvista käy ilmi, millaisia aukot tulevat olemaan korjaustyön valmistuttua.

3/ Tuleeko (kuvassa näkyvien) aukkojen molemmin puolin penkit kuten Brahenkadulla?

Tulee. Katso myös liitteenä oleva suunnitelmapiirros Villimiehenkadun saneerauksesta.  

4/ Voiko rakennuksien seiniä maalata vapaasti?

Suoraan julkisivuihin maalaaminen ei ole sallittua, mutta on mahdollista maalata taustalevyille, jotka kiinnitetään julkisivuihin. Tällöin levyt on kiinnitettävä niin, ettei niitä voi käyttää apuna kiipeilyssä (ks. kysymys 1). Julkisivujen levyttäminen ei saa olla mittavaa.  

5/ Voiko teoksen osia näkyä pysäköintihallissa katutason alapuolella?

Voi edellyttäen, ettei teoksesta aiheudu haittaa tai vaaraa pysäköintihallin toiminnoille, ja että vapaa alikulkukorkeus on vähintään 4,2 metriä. Varsinainen kilpailualue on kansitaso.

6/ Voiko teos tuottaa ääntä?

Voi hyvin harkitusti, esim. ajoittain tai paikoitellen. Ääni ei saa kuulua virastojen työhuoneisiin asti.

7/ Saako teos sisältää valoa?

Voi, edellyttäen ettei se häiritse ihmisiä tai valvontakameroita.

8/ Millainen on katuvalosuunnitelma?

Valaisintyyppi on Siteco DL20 (ks. alla). Valaisinten paikat näkyvät liitteenä olevasta suunnitelmakuvasta.

 

9/ Voiko Villimiehenkadun betoni”laatikoiden” yläpuolella olevassa ilmatilassa olla taideteoksen osia?

Betonisten istuintasojen yläpuolella voi olla taideteoksen osia edellyttäen että yleiset turvallisuusvaatimukset toteutuvat. Ilmatilassa olevan teososan on oltava vähintään neljän metrin korkeudella maan pinnasta.

10/ Onko kilpailussa jokin yhdistävä teema, vai onko teema vapaa?

Teemaa ei ole määritelty.

11/ Voiko kilpailuehdotus olla esim. käsin piirretty vai onko se esitettävä 3D-muodossa?

Kilpailuehdotuksen sisältövaatimukset on kerrottu kilpailuohjelman kohdassa 3.9.

Perspektiivipiirrokset voivat olla käsin piirrettyjä. Kilpailuehdotus on kuitenkin toimitettava pdf-tiedostona, joten mahdolliset piirustukset on skannattava.

12/ Toivotaanko teoksen olevan massiivinen vai koostuvan pienistä osista?

Tämä on kilpailijan omassa harkinnassa.

 

Ohessa on liitetiedostona myös Kaupungintalon ja Valtion virastotalon julkisivut. Poliisitalosta ei ole lupa julkaista julkisivuja eikä muitakaan piirustuksia.

1/ Kan man använda sig av fasaderna på husen som omger gatan som fästningsyta för ett verk?

Ja det kan man, under förutsättning att delarna i verket fästs ända uppe vid minst fyra meters höjd, på så sätt att de inte kan användas som hjälp vid klättring.

2/ Kan man fästa någonting på väggarna/ kanterna till öppningarna som syns i bilden?

Ja, men man bör ta i beaktande de kommande möblemangen och tillbehören. Som bilaga två (1/2fotografier av det färdiga gaturummet på stadshusets andra sida. Av bilderna framkommer hurdana öppningarna kommer att vara efter att reparationsarbetet blivit färdigt.

3/ Kommer det att komma bänkar på båda sidorna av öppningarna (som syns i bilden) såsom på Brahenkatu?

Det kommer det. Se också planritningen för saneringen på Villimiehenkatu som finns med som bilaga.

4/ Kan man måla fritt på byggnadernas väggar?

Direkt på fasaderna är det inte tillåtet att måla, men det är möjligt att måla på bakgrundsskivor som man fäster på fasaderna. I det här fallet bör skivorna fästas så att de inte kan användas som hjälp vid klättring (se fråga 1). Täckandet av fasaderna med skivor får inte vara omfattande.

5/ Kan delar i verket synas i parkeringshallen som finns under gatunivån?

Det kan de, under förutsättning att inte verket förorsakar skada eller fara för parkeringshallens aktivitet, och att den fria genomfartshöjden är minst 4,2 meter. Det egentliga tävlingsområdet är däcknivån.

6/ Kan verket producera ljud?

Det kan det men efter noga övervägande, tex tidvis eller på sina ställen. Ljudet får inte höras ända till ämbetshusens arbetsrum.

7/ Får verket innehålla ljus?

Det får det, under förutsättning att det inte stör människor eller övervakningskameror.

8/ Hurdan är gatubelysningsplanen?

Armaturtypen är Siteco DL20 (se nedan). Platserna för armaturen framkommer av planbilden som finns med som bilaga.

9/ Kan det finnas konstverksdelar i det luftutrymme som finns ovanför betong ”lådorna” på Villimiehenkatu?

Ovanför sittytorna i betong kan finnas delar av ett konstverk förutsatt att de allmänna säkerhetskraven uppfylls. En verkdel som befinner sig i luftutrymmet bör vara på minst fyra meters höjd från markytan.

10/ Finns det i tävlingen något tema som förenar, eller är temat fritt?

Något tema har inte definierats.

11/ Kan tävlingsförslaget vara tex ritat för hand eller måste det presenteras i 3D-form?

Om tävlingsförslagens innehållskrav har berättats i tävlingsprogrammet i punkt 3.9.

Perspektivritningarna kan vara ritade för hand. Tävlingsförslaget bör emellertid levereras i pdf-form, så eventuella ritningar måste skannas.

12/ Önskar man att verket skall vara massivt eller bestå av små delar?

Detta får den tävlande själv överväga.

Här intill finns också fasaderna till Stadshuset och Statens ämbetshus som bilaga. När det gäller Polishuset är det inte tillåtet att publicera teckningar av fasaderna eller av något annat.

Madallettu valoaukko / Nedsänkt ljusöppning

Madallettu valoaukko / Nedsänkt ljusöppning

KILPAILU PÄÄTTYY / TÄVLINGEN AVSLUTAS

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)