Valtion taideteostoimikunta järjestää taidekilpailun yhteistyössä Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin kanssa. Tarkoituksena on hakea ideoita taideteoksista, joita voidaan esittää valtionhallinnon virtuaalisissa tiloissa, kuten tietojärjestelmien palveluportaaleissa tai päätelaitteiden käyttöliittymissä.

Arvostelussa kiinnitetään huomiota ehdotusten taiteellisuuteen ja ajanmukaisuuteen sekä toteutus- ja kehityskelpoisuuteen. Valtion taideteostoimikunta päättää kilpailun ratkaisun jälkeen, mitä ehdotuksia lähdetään jatkokehittämään ja toteuttamaan.

Teoksien on tarkoitus olla määräaikaisia ja niille sovitaan tietty elinkaari.

Kilpailu on yleinen, kaikille avoin taidekilpailu. Kilpailun kielinä ovat suomi ja ruotsi.

Statens konstverkskommission arrangerar tävlingen i samarbete med Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori. Syftet är att få fram idéer för konstverk som kan visas i statsförvaltningens virtuella rum, så som i datasystemens serviceportaler och i användargränssnitten för terminalutrustning.

I bedömningen fäster tävlingsjuryn uppmärksamhet vid hur konstnärliga och tidsenliga förslagen är, samt vid möjligheterna att genomföra och vidareutveckla dem. Statens konstverkskommission beslutar efter att tävlingen avgjorts vilka förslag som ska vidareutvecklas och förverkligas.

Avsikten är att verken ska visas under en begränsad tid, och man avtalar separat om en given livscykel för verken.

Tävlingen är en allmän konsttävling öppen för alla. Tävlingsspråken är finska och svenska.

Kilpailun aikataulu

 13.3.2018 kilpailu alkaa
 22.6.2018 kilpailu päättyy
 27.8.2018 tulokset julkistetaan
 27.8.–1.2.2018 palkitut ja kunniamaininnan saaneet ehdotukset sekä arvostelupöytäkirja esillä näillä sivuilla

Tidsschema för tävlingen

 13/3 2018 tävlingen inleds
 22/6 2018 tävlingen avslutas
 27/8 2018 resultatet publiceras
 27/8 – 1/2 2018 prisbelönta förslag och hedersomnämnanden visas på dessa sidor

Kilpailutehtävä

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori hallinnoi suurinta osaa valtion työntekijöiden käytössä olevia tieto- ja viestintäteknisiä laitteita ja järjestelmiä. Valtorin hallinnassa on tällöin myös erilaisia virtuaalisia tiloja kuten tietokoneiden ja muiden päätelaitteiden näyttöihin liittyviä elementtejä ja käyttöliittymiin liittyviä ratkaisuja. Päätelaitteissa on mahdollista olla sekä päätekäyttäjien itse portaaleista ja muista valikoista valitsemia ohjelmistoja että keskitetysti käyttäjien näytöille ohjattavia ja määriteltäviä tietoteknisiä ratkaisuja.

Lisätietoja Valtorista on luettavissa kotisivuilta www.valtori.fi

Valtion taideteostoimikunta hakee media- ja tietotekniikkaan perustuvia taideteoksia, jotka soveltuvat esitettäväksi ja käytettäväksi teokseen sopivilla päätelaitteilla. Teokset voivat olla joko käyttäjän toimintaan perustuvia interaktiivisia sovelluksia tai itsenäisesti virtuaalisilla alustoilla muuntuvia teoskokonaisuuksia. Teokset voivat olla myös staattisia elementtejä, jotka hyödyntävät päätelaitteiden ja käyttöliittymien mahdollisuuksia.

Teosten on tarkoitus olla määräaikaisia ja niille sovitaan erikseen teokseen soveltuva elinkaari. Toteutetut teokset talletetaan tai dokumentoidaan pysyvään säilytykseen valtion taideteostoimikunnan kokoelmaan. Teokset tulee toteuttaa siten, että niistä ei aiheudu tietoturvaan liittyviä riskejä.

Kilpailun tavoite on avata uudenlaisia ympäristöjä taiteelle ja tuoda taide osaksi arjen digitaalisia työympäristöjä. Teoksille voidaan asettaa myös tavoitteita, jotka liittyvät päätekäyttäjien visuaaliseen inspiroitumiseen tai meditatiiviseen läsnäoloon.

Taideteokset tullaan toteuttamaan ja tallentamaan Valtorin sille osoittamalle palvelimelle.

Tävlingsuppgift

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori administrerar största delen av de data- och informationstekniska system och anordningar som statens arbetstagare använder. Det innebär att Valtori också administrerar olika virtuella rum, exempelvis element på datorers och andra terminalanordningars skärmar samt olika lösningar i användargränssnitt. På terminalerna kan det finnas både program som terminalanvändarna själva har valt ur portaler eller andra menyer, och datatekniska lösningar som centraliserat styrs till och definieras för användarnas gränssnitt.

Mera information om Valtori finns på webbsidan www.valtori.fi

Statens konstverkskommission söker konstverk baserade på medie- och informationsteknik, som lämpar sig att visas och användas på terminalutrustning som passar verken. Verken kan vara antingen interaktiva applikationer som bygger på användarens agerande, eller självständigt föränderliga verkhelheter på virtuella plattformar. Verken kan också vara statiska element som utnyttjar de möjligheter terminaler och användargränssnitt erbjuder.

Avsikten är att verken visas under en begränsad tid, och man avtalar separat om en lämplig livscykel för verken. De genomförda verken dokumenteras eller lagras permanent i statens konstverkskommissions samling. Verken ska genomföras på ett sådant sätt att de inte ger upphov till risker med anknytning till datasäkerheten.

Tävlingens mål är att öppna upp nya typer av miljöer för konsten och att göra konsten till en del av vardagens digitala arbetsmiljöer. Man kan också sätta upp mål för verken med avseende på att visuellt inspirera terminalanvändarna eller med tanke på meditativ närvaro.

Konstverken genomförs och lagras på en server som Valtori anvisar för dem.

Palkintolautakunta

Jari Auer, puheenjohtaja, arkkitehti
(palkintolautakunnan puheenjohtaja)

Riikka Latva-Somppi, varapuheenjohtaja,
kuvanveistäjä ja lasitaiteilija

Siukku Nurminen, konservaattori
Paavo Paunu, taidemaalari
Tuomo Rainio, kuvataiteilija
Nora Tapper, kuvanveistäjä
Henri Terho, erityisasiantuntija
Annu Vertanen, kuvataiteilija, professori

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii valtion taideteostoimikunnan sihteeri, vastaava tuottaja Eija Aarnio. Sihteeri ei osallistu päätöksentekoon.

Tävlingsjury

Jari Auer, ordförande, arkitekt
(tävlingsjuryns ordförande)

Riikka Latva-Somppi, vice ordförande,
skulptör och glaskonstnär

Siukku Nurminen, konservator
Paavo Paunu, konstnär
Tuomo Rainio, bildkonstnär
Nora Tapper, skulptör
Henri Terho, specialsakkunnig
Annu Vertanen, bildkonstnär, professor

Som tävlingsjuryns sekreterare fungerar statens konstverkskommissions sekreterare, ansvariga producent Eija Aarnio. Sekreteraren är inte delaktig i besluten.

Kilpailua koskevat kysymykset

Minulla jäi hieman epäselväksi mikä voi olla ilmaisuformaatti? VR-lasit, tietokoneen näyttö vai joku muu? 

Vastaus: 

Tätä ei ole suoraan rajattu. Keskeistä on luoda teos, jota voidaan katsella tietokoneella tai muulla päätelaitteella (esim. älypuhelin tai tabletti). Muitakaan käyttöliittymiä ei ole rajattu pois. Tällöin on huomioitava, että kilpailuteosta eivät kaikki kohderyhmät pääse katsomaan ja siihen tutustumaan, esimerkkinä Hololens-lasit vaativa teos. Ei ole täysin poissuljettua hyödyntää VR ja/tai AR-teknologiaa. Tällöin osallistujan tulee varmistaa, että teoksen katselua varten tarvittaessa riittää jokin sovellus päätelaitteella katsottavaksi, esim. AR-sovellus, jota voidaan käyttää puhelimella. Jos kilpailuteos edellyttää VR-laseja, kilpailuun osallistuvan tulee huomioida tämä teoksen budjetissa ja toimittaa teoksen elinkaaren ajaksi tarvittavat välineet teoksen katselemista tai siihen osallistumista varten. Näin kilpailija varmistaa teoksen kattavan jakelun ja näkyvyyden. Voisi myös harkita, olisiko esim. VR-teknologiaa hyödyntävä teos jossain muodossa katsottavissa/käytettävissä myös ilman VR-laseja, jotta kohdeyleisö ei rajautuisi kovin suppeaksi. Sovellustasolla tarkastettuna kilpailun kohdeyleisöllä ei ole yhteisiä ammattisovelluksia, joiden varaan taideteosta rakentaa. 

Entä onko jotain tiettyjä spefikaatioita tietokoneiden järjestelmävaatimuksista, eli sanotaanko jos kyseessä on vaikka demoskene demo tai interaktiivinen peli niin mikä on prosessori ja näytönohjain tietokoneissa joissa nämä teokset ajetaan? Vai onko kaikki reaaliaikainen kielletty kilpailussa? 

Vastaus

Käytössä olevat tietokoneet ovat pääosin Windows-koneita, jonkun verran myös MacOs-koneita. Älypuhelinalustana toimivat käytännössä Android ja iOS-laitteet. Valtorin asiakkuuksista löytyy paljon erilaisia laitemalleja. 

Yleisimmin käytettyjen laitteiden teknisiä tietoja: 

 • Intel i5, 8Gt, 256 Gt, LED FHD 

Pääosin näissä on integroitu näytönohjain. 

Mitä enemmän teos/demo/peli vaatii koneelta tehoa, sitä vähemmän tavoitetaan pelaajia/teoksen katsojia. 

Sovellustasolla käytössä on Office-tuoteperhe, sekä muutama muu yhteinen vakiosovellus. Muilta osin vaihtelu on suurta. 

Reaaliaikaisuus on sallittua, kunhan teos noudattaa valtion tietoturvaohjeistuksia, ei kuormita verkkoa tai päätelaitetta siten, että se tuottaa epäonnistuneen käyttäjäkokemuksen. Huomioitavaa myös, että käyttäjillä on käyttäjän perusoikeudet, asentaminen ja tallentaminen on rajattua. 

Mobiileille päätelaitteille suunnatun teoksen/pelin osalta on erityisesti tietoturva huomioitava, mm. sovelluksen vaatimat käyttöoikeudet: 

 • Mitä vaatimuksia laitteelta halutaan (esim. puhelin: sijainti, kamera, tallennus… ) 
 • Teoksen ei tule kerätä mitään ylimääräistä tietoa käyttäjistä tai tämän päätelaitteessa olevista tiedoista 

 

Onko kyseessä verkkoselaimeen pohjautuvat tieto- ja viestintätekniset järjestelmät? Minulla olisi ehdotus joka toimisi esimerkiksi Chrome-selaimen lisäosa, jolla voidaan muokata kuvallista sisältöä jota katsellaan. Voisiko tällainen tulla kysymykseen, vai onko kyseessä eri ohjelmistot joita käytetään? 

Vastaus: 

Kilpailussa ei ole rajattu selainpohjaisia ratkaisuja. Kysymyksessä mainittu selain on tarjolla Valtorin asiakkaille vapaavalintaisena sovelluksena, eikä se ole oletuksena kaikilla käytössä. Kilpailuteoksen on täytettävä tietoturvaan liittyvät vaatimukset. Kilpailuteoksissa on huomioitava, että lisäosat on testattu, todettu turvallisiksi eivätkä aiheuta tietoturvariskiä. Lisäksi onnistuneen teoksen katselemiseen liittyvät testaukset ja ohjeistukset asennuksista on tärkeä osa kokonaisuutta. 

Voisiko kilpailua koskevista virtuaalitiloista ja teosten sijoituskohteista saada esittelyjä tai esimerkkejä: kuvia, kuvauksia ja teknisiä tietoja ympäristöistä ja järjestelmistä, joihin teoksia voi ehdottaa? 

Valtorilla on tiedossa seuraavat virtuaalikohteet: 

 • Windows 7 ja 10 työasemat 
 • Android -puhelimet 
 • iOS-puhelimet ja tabletit 
 • Infonäytöt ( teknistä tietoa ei ole) 
 • Selainpohjaiset ympäristöt 
  • Microsoft Sharepoint 
  • valtionhallinnon alojen intra-ratkaisut (osa virastoista on ehkä toteuttanut ne omilla järjestelmillään, joista Valtorilla ei ole tietoa) 
  • sama koskee ao. julkisia www-sivuja 
  • jossain määrin Office365-palveluympäristöä (hyvin rajoitettu käyttö vielä) 

 

Frågor om tävlingen

Det blev lite oklart för mig vad som kan vara ett uttrycksformat. VR-glasögon, en datorskärm eller något annat?

Svar:

Det här är inte direkt begränsat. Det centrala är att skapa ett verk som man kan titta på med datorn eller med någon annan terminalutrustning (tex. en smarttelefon eller tablett). Andra användargränssnitt har inte heller uteslutits. Då måste man notera att inte alla målgrupper kommer att kunna se tävlingsbidraget och bekanta sig med det, till exempel om det är fråga om ett verk som kräver Hololens-glasögon. Det är inte helt uteslutet att kunna dra nytta av VR- och/eller AR-teknologin. I det här fallet måste deltagaren förvissa sig om att det för att titta på verket vid behov räcker med någon applikation för att kunna titta med en terminalutrustning, tex. en AR-applikation som man kan använda på telefonen. Om tävlingsbidraget förutsätter VR-glasögon, bör tävlingsdeltagaren i sin budget beakta det här verket och leverera de redskap som behövs för tiden för verkets livsbåge för att det ska gå att se på verket eller delta i det. På det här sättet försäkrar sig tävlaren om verkets heltäckande distribution och synlighet. Man kan också överväga om tex. ett verk som drar nytta av VR-teknologin skulle gå att i någon form se på/använda också utan VR-glasögon, så att målpubliken inte begränsas till att bli alltför snäv. Granskad på applikationsnivå har inte tävlingens målpublik några gemensamma professionella applikationer, som man kunde stöda sig på när man bygger konstverket.

 

Och finns det då några särskilda specifikationer när det gäller datorernas systemkrav, det vill säga säger man, om det är fråga till exempel om en demoscen -demo eller ett interaktivt spel, vilken processorn är och vilket grafikkortet är i datorerna i vilka dessa verk körs? Eller är all realtid förbjuden i tävlingen?

Svar:

Datorerna som är i bruk är huvudsakligen Windows-datorer, i någon mån också MacOs-datorer. Som smarttelefonbas fungerar i praktiken Android- och iOS-apparater. Valtoris kundkrets har många olika slags apparatmodeller.

Tekniska fakta om de mest allmänt använda apparaterna:

 •      Intel i5, 8Gt, 256 Gt, LED FHD

Huvuddelen av dessa har ett integrerat grafikkort.

Ju mer verket/ demon/ spelet kräver kraft av datorn, desto mindre når man spelarna/ betraktarna av verket.

På applikationsnivå används produktfamiljen Office, och några andra gemensamma standardapplikationer. När det gäller det övriga finns det stor variation.

Realtid är tillåten, förutsatt att verket följer statens datasäkerhetsdirektiv, inte överbelastar nätet eller terminalutrustningen så att det ger upphov till en misslyckad användarupplevelse. Man bör också notera att användarna har användarens grundrättigheter, det finns begränsningar för installerandet och sparandet.

När det gäller ett verk/spel som är avsett för en mobil terminal, bör man särskilt ta i beaktande informationssäkerheten, bla. de användningsrättigheter som applikationen kräver:

 • Vilka krav ställer man på apparaten (tex. telefon; plats, kamera, sparande…)
 • Verket bör inte samla någon överloppsinformation om användarna eller informationen som finns i den här terminalen

 

Är det frågan om informations- och kommunikationstekniska system som är baserade på internetbläddrare? Jag skulle ha ett förslag som kunde fungera till exempel som en tilläggskomponent i Chrome-bläddraren, med vilken man kunde redigera det bildinnehåll man tittar på. Skulle en sådan här kunna komma i fråga, eller är det andra program som man använder sig av?

Svar:

I tävlingen har man inte begränsat de bläddrarbaserade lösningarna. Bläddraren som nämndes i frågan erbjuds för Valtoris kunder som en valfri applikation, och den finns inte som standard för alla att använda. Tävlingsverket måste uppfylla de krav som hänför sig till dataskyddet. För tävlingsverkens del måste man se till att tilläggsdelarna har testats, konstaterats säkra, och att de inte förorsakar dataskyddsrisker. Dessutom är de testningar av och instruktioner för installeringarna som hänger ihop med ett lyckat betraktande av verket en viktig del av helheten.

 

Skulle man kunna få demonstrationer av och exempel på virtuella rum och placeringsmål för verken som berör tävlingen: bilder och beskrivningar av, och tekniska uppgifter om omgivningar och system för vilka man kan föreslå verket?

Valtori känner till följande virtualmål:

 • Arbetsstationerna Windows 7 och 10
 • Android -telefonerna
 • iOS-telefonerna och -tabletterna
 • Infoskärmar (teknisk info saknas)
 • Blädderbaserade omgivningar
  • Microsoft Sharepoint
  • statsförvaltningens områdens intra-lösningar (en del av byråerna har kanske förverkligat dem med sina egna system som Valtori inte har kännedom om)
  • det samma gäller de ifrågavarande offentliga www-sidorna
  • i någon mån molntjänstmiljön Office365 (ännu mycket begränsad användning) 

KILPAILU PÄÄTTYY / TÄVLINGEN AVSLUTAS:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)