Yleinen taidekilpailu Valteri-koulu Mäntykankaan uudisrakennukseen, Kuopioon 4.10.–30.11.2021

Valtion taideteostoimikunta järjestää yleisen taidekilpailun yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Tarkoituksena on hakea ideoita taideteoksista Valteri-koulu Mäntykankaan käyttöön tulevaan uudisrakennukseen, Sampsankatu 8, 70500 Kuopioon.

Palkintoina jaetaan yhteensä 15 000 euroa seuraavalla tavalla: 1. palkinto 7 000 euroa 2. palkinto 4 000 euroa 3. palkinto 3 000 euroa. Tunnustuspalkinnot 2 kpl á 500 euroa.

Palkintolautakuntana toimii valtion taideteostoimikunta.

Palkitut ja kunniamaininnan saaneet ehdotukset sekä arvostelupöytäkirja pannaan nähtäville 22.12.2021 –21.6.2022 väliseksi ajaksi tälle sivulle.

Kilpailun kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Mikäli kilpailuohjelman versioissa on eroa, noudatetaan suomenkielistä versiota.

Kilpailu alkaa ma 4.10.2021 ja päättyy ti 30.11.2021 klo 23:59 Suomen aikaa (UTC+2).

 

Allmän konsttävling för Valteriskolan Mäntykangas nybyggnad, Kuopio 4.10.2021 – 30.11.2021

Statens konstverkskommission ordnar en allmän konsttävling i samarbete med Senatfastigheter. Syftet är att söka fram idéer till konstverk för den nybyggnad i Kuopio som kommer att tas i bruk av Valteriskolan Mäntykangas, Sampsankatu 8, 70500, Kuopio.

Som priser utdelas sammanlagt 15 000 euro på följande sätt: 1:a pris 7 000 euro 2:a pris 4 000 euro 3:e pris 3 000 euro. Erkännandepriser 2 st à 500 euro.

Som tävlingsjury tjänstgör statens konstverkskommission.

De förslag som fått pris och hedersomnämnande samt bedömningsprotokollet ställs till beskådande för tiden mellan 22.12.2021 – 21.6.2022 på denna nätsida.

Tävlingens språk är finska, svenska och engelska. Om det finns skillnader i de olika versionerna av tävlingsprogrammet, följs den finskspråkiga versionen.

Tävlingen inleds mån 4.10.2021 och avslutas tis 30.11.2021 kl. 23.59 finsk tid (UTC +2).

Open competition for artworks to be sited in the new building of Valteri school Mäntykangas in Kuopio 4.10.2021 30.11.2021

The Finnish State Art Commission organises an open art competition in collaboration with Senate Properties. The purpose of the competition is find works of art to be sited in the new building of Valteri School Mäntykangas at Sampsankatu 8, 70500 Kuopio.

The total prize sum is 15,000 euros, which is awarded as follows: 1st prize 7,000 euros; 2nd prize 4,000 euros, 3rd prize 3,000 euros.Two recognition awards will also be awarded, 500 euros each.

The competition jury comprises the Finnish State Art Commission.

The winning entries and honorary mentions as well as the jury report will be on view online from 22 December 2021 to 21 June 2021 at this website.

The competition languages are Finnish, Swedish and English. If the language versions differ, the authoritative version will be the Finnish version.

The competition will commence on Monday, 4 October 2021, and end on Tuesday, 30 November 2021, at 23:59 hours Finnish time (UTC +2).

Kilpailijoiden kysymykset

1: Onko mahdollista saada havainnekuvia sisältä (jpg / pdf), niistä paikoista joihin taideteoksia on harkittu? Samoja mitä näkyi videolla?

Havainnekuvia kilpailukohteesta on lisätty kilpailun verkkosivulta löytyvän linkin kautta ladattavaksi 12.10.2021.

 

2: Yhtenä teosten sijoituspaikkana mainitaan ruokasalin kattopinta. Saako teos laskeutua alas katosta ja kuinka paljon? Mitä materiaalia ruokasalin katto on? Onko ruokasaliin tulossa esittelyvideolla näkyvät rengasmaiset roikkuvat valaisimet vai voidaanko valaistus suunnitella myöhemmin?

Tietoa Valteri Mäntykankaan sisäänkäyntiaulan ja ruokasalin alakatosta:

Ripustettava, avattava puukuitulevy -alakatto + Ewona-akustiikkalevy

 • akustoiva magnesiittisidonnainen puukuitulevy 2 mm kuiduilla
 • levyjen mitat 15 x 600 x 600 mm, väri puunvärinen / beige
 • Heradesign Fine, valmistaja Knauf
 • valmistajan vakio kannatinjärjestelmä, näkyviltä osin väri sama kuin levyissä

Alakatosta ei voi asentaa roikkumaan mitään, vaan kaikki tuki on otettava betoniholvista, joka on noin metrin alakaton yläpuolella. Teoksen asentaminen sieltä on mahdollista, kunhan se saadaan sovitettua tekniikan kanssa. Jos teos hyvin raskas (>100kg), niin holvin kantavuus pitää selvittää rakennesuunnittelijan kanssa.

Mahdollinen katosta ripustettava teos ei saa rajoittaa tilassa kulkua eikä estää pahasti ilmanvaihtoa tai valaisua.

Ruokasalin rengasmaisia roikkuvia valaisimia ei todennäköisesti tulla muuttamaan.

 

3: Saako asiakirjoja/lisäkuvia (erityisesti valokuvia) käyttää hakemuksen tekemiseen? Muokkaan työssäni teoskuvia ja teidän saatuja kuvia, joten tarvitsen valokuvia kilpailuun osallistumista varten. Otaksun, että vastaus on ”kyllä”, mutta haluan selvittää tekijänoikeuskysymykset varmuuden vuoksi.

Kyllä, kilpailun verkkosivulta ladattavissa olevat havainnekuvat ovat käytettävissä kilpailuehdotuksen kuvaupotuksia varten.

 

4: Voisitteko ottaa lisää valokuvia ulkoilualueen yhteydessä olevasta metsiköstä? Olisi erityisen hienoa saada enemmän kuvia alueella sijaitsevista kallioista ja isoista kivistä.

Kuvia lähimetsästä on lisätty kilpailun verkkosivulta löytyvän linkin kautta ladattavaksi (‘Havainnekuvia ZIP 74mb’).

 

5: Toimiiko Valteri-koulu Mäntykangas koko Suomen alueella vai onko toiminta-alueet jaettu jotenkin eri Valteri-koulujen välillä? Miltä alueelta koululle tulee lapsia ja nuoria? 

Valteri-koulu on valtakunnallinen ja lähes kaikki toiminnot ovat yhtenäinen kokonaisuus. Alueena on koko Suomi. Eri tavoin tukemalla pyritään ensisijaisesti siihen, että oppilas pystyisi opiskelemaan omassa lähikoulussaan. Pieni osa oppilaista päätyy lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi johonkin Valteri-koulun toimipisteiden kouluista kuten Valteri Mäntykankaalle.

Itäinen Suomi hakee tämän tuen ja avun ja tarvittaessa oppilaspaikan Mäntykankaalta. Erityisesti liikuntavammaisia oppilaita voi tulla laajemminkin myös keskisen Suomen alueelta. Kaikki (myös maantieteellisesti) ratkaistaan yksilöllisten tarpeiden ja tilanteen mukaan. Varsinaista aluejakoa ei ole mutta tuki pyritään aina tarjoamaan mahdollisimman läheltä. Oppilaat (lähikoulussa pääosin opiskelevat jaksolaiset ja oppilaspaikan hakijat) tulevat kymmenistä kunnista, Mäntykankaalle erityisesti Kuopion lähialueelta.

 

6: Onko mahdollista saada valokuvia lähimetsästä?

Ks. vastaus kysymykseen 4.

Tävlarnas frågor

1: Är det möjligt att få visualiseringsbilder från insidan (jpg / pdf) av de ställen man har tänkt sig att konstverk ska placeras på? De samma som syntes i videon?

Visualiseringsbilder av tävlingsobjektet har 12.10.2021 tillagts på den laddbara länk som finns på tävlingens nätsida.

 

2: Det nämns att ett placeringsställe för verk kan vara matsalens takyta. Får ett verk sänka sig ner från taket och hur mycket? Vilket material består matsalens tak av? Kommer det i matsalen att finnas av de ringformade hängande armaturer som syns i presentationsvideon eller kan belysningen planeras senare?

Information om undertaket i Valteri Mäntykangas entréfoajé och matsal:

Upphängningsbart, öppningsbart undertak av träfiberskivor + Ewona-akustikskiva

 • akustiserande magnesitbunden träfiberskiva med 2 mm fibrer
 • skivornas mått är 15 x 600 x 600 mm, färg träfärg / beige
 • Heradesign Fine, tillverkare Knauf
 • tillverkarens standardstöttningssystem, de synliga delarna har samma färg som skivorna

Man kan inte placera någonting så att det hänger från undertaket utan verket bör helt söka sitt stöd i betongvalvet som finns ungefär en meter ovanför undertaket. Det är möjligt att fästa ett verk där så länge man får det att gå ihop med tekniken. Om verket är mycket tungt (>100kg) måste valvets bärighet utredas tillsammans med konstruktören.

Ett eventuellt verk som är upphängt från taket får inte begränsa passagen i utrymmet och inte allvarligt förhindra ventilationen eller belysningen.

Förmodligen kommer matsalens ringformade hängande armaturer inte att ändras.

 

3: Får vi använda dokumenten/de extra bilderna (särskilt fotona) för att göra ansökan? Jag modifierar mina arbetsbilder och fotona ni har tagit så jag behöver de fotona för att ansöka till den här tävlingen. Jag tror att svaret är ”ja” men för säkerhets skull frågar jag er för att vara säker när det gäller copyrightfrågorna.

Ja, visualiseringsbilderna som går att ladda ner från tävlingens nätsida går att använda för tävlingsförslagets fördjupningsbilder.

 

4: Skulle ni kunna ta flera foton av skogspartiet intill skolgården? Särskilt skulle det vara fint om ni tog flera foton av klippor och stora stenar där.

Flera foton av skogspartiet intill skolgården har tillagts på tävlingens nätsida (‘Ytterligare bilder ZIP 74mb’). 

5: Verkar Valteriskolan Mäntykangas på hela Finlands område eller har verksamhetsområdena delats in på något sätt mellan olika Valteriskolor? Från vilket område kommer barn och unga till skolan?

Valteriskolan är riksomfattande och nästan alla funktioner hör till en gemensam helhet. Området är hela Finland. Genom olika slags stödåtgärder strävar vi i första hand till att eleven ska kunna lära sig i sin egen närskola. En liten del av eleverna kommer under längre eller kortare tid att gå i någon av de skolor som hör till Valteriskolans verksamhetsområden som tex Valteri Mäntykangas.

I östra Finland ansöker man om det här stödet och den här hjälpen och vid behov om en elevplats i Mäntykangas. Särskilt rörelsehindrade elever kan komma i större skala också från mellersta Finlands område. Alla frågor (också de geografiska) löses i enlighet med de individuella behoven och den individuella situationen. Någon egentlig uppdelning enligt områden görs inte men vi strävar till att stödet alltid ska erbjudas på så nära håll som möjligt. Eleverna (PRAO-eleverna som huvudsakligen studerar i närskolor och de som söker elevplats) kommer från tiotals kommuner, till Mäntykangas särskilt från Kuopio närområde.

 

6: Är det möjligt att få foton av närskogen?

Se svaret till frågan 4.

Questions from the competitors

1: Is it possible to get illustrations (jpg/pdf) of the sites in the interior that are considered have been considered? The same sites as shown in the video?

Download links to additional illustrations of the competition site have been added to the competition website on 12.10.2021.

 

2: One of the possible locations for artworks mentioned in the brief is the dining room ceiling. Can the artwork hang down from the ceiling and how much? What material is the ceiling? Will the dining room have the ring-shaped pendants shown in the demonstration video, or can the fixtures be designed later?

Below is some information about the ceiling of the Valteri Mäntykangas entrance hall and dining hall:

Ceiling is made of suspended fibreboard panels + Ewona acoustic panels. The panels can be opened.

 • acoustic magnesite-bonded wood fibre board with 2 mm fibres
 • panel dimensions: 15 x 600 x 600 mm, colour: wood/beige
 • g. Heradesign Fine, manufactured by Knauf
 • manufacturer’s standard suspension system, visible components the same colour as the panels

Nothing can be hung from the suspended ceiling itself, all support must be from the concrete vault that is about one metre above the suspended ceiling. The artwork can be mounted/hung from the vault, provided it does not interfere with building technology. If the work is very heavy (>100kg), the load-bearing capacity of the vault must be discussed with the structural engineer.

Any work suspended from the ceiling must not restrict movement in the space or seriously obstruct ventilation or lighting.

It is unlikely that the ring-shaped pendants in the dining room can be changed.

 

3: May we use the documents/additional images (especially photos) for making the application? I modify my work images and the photos taken by you so I need those photos for applying to this competition. I think the answer is “yes” but just in case I ask you to make sure the copyright issues.

Yes, the photos downloadable from the competition website may be used for the production of mock-up photos.

 

4: Would you be able to take more photos of the wooded area next to the schoolyard? Especially it’d be great if you’d take more photos of rocks (kallio) and big stones there.

Additional photos of the wooded area next to schoolyard have been added to the competition website (‘Additional images ZIP 74mb’).

 

5: Does Valteri School Mäntykangas operate throughout Finland or are areas of operation divided between the Valteri schools? From which area do children and young people come to the school? 

Valteri School Mäntykangas is one of the six school units of the Valteri national centre for learning, nearly all of whose operations are integrated. The centre’s operations cover the whole of Finland. The centre uses different types of support to ensure its main goal, that pupils are able to study in a local school. A small number of pupils spend a shorter or longer period of time in one of the Valteri Schools, such as the one in Mäntykangas, Kuopio.

Applications for support and for places in the school in Mäntykangas are received from Eastern Finland. Pupils with physical disabilities in particular may come from a wider area in central Finland. All matters (including geographical issues) are decided according to individual needs and the situation. There is no regional division as such, but the goal is to provide support as close as possible to the pupíl’s home. Pupils (boarders mostly attending a local school and applicants for a place at the school) come from dozens of municipalities, especially around the city of Kuopio in the case of Mäntykangas.

 

6: Is it possible to get photographs of the nearby forest?

See answer to question 4.

Kilpailuaika päättyy / Tävlingstiden utgår / The competition period ends

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)