Yleinen taidekilpailu Oulun oikeustalon uudisrakennukseen 17.2.–5.5.2021

Valtion taideteostoimikunta järjestää yleisen taidekilpailun yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Tarkoituksena on hakea ideoita taideteoksista Oulun oikeustalon, Torikatu 34-40 käyttöön tulevaan uudisrakennukseen Ouluun.

Kilpailu on yleinen, kaikille avoin taidekilpailu.

Palkintoina jaetaan yhteensä 15 000 euroa seuraavalla tavalla: 1. palkinto 7 000 euroa 2. palkinto 4 000 euroa 3. palkinto 3 000 euroa. Tunnustuspalkinnot 2 kpl á 500 euroa. Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa kunniamainintoja.

Kilpailu alkaa ke 17.2.2021 ja päättyy ke 5.5.2021 klo 23:59 Suomen aikaa (UTC+2).

Palkitut ja kunniamaininnan saaneet ehdotukset sekä arvostelupöytäkirja laitetaan nähtäville to 3.6.2021–to 2.12.2021 väliseksi ajaksi näille sivuille www.valtiontaideteostoimikunta.fi/oulun_oikeustalo-taidekilpailu.

Kilpailun kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Allmän konsttävling för Uleåborgs tingshus nybyggnad    

Statens konstverkskommission organiserar en allmän konsttävling i samarbete med Senatfastigheter. Syftet är att skaffa fram idéer för konstverk till Uleåborgs tingshus nybyggnad, som kommer att tas i bruk vid Torikatu 34-40 i Uleåborg.

Tävlingen är en allmän, för alla öppen konsttävling.

Som priser utdelas sammanlagt 15 000 euro på följande sätt: 1:a pris 7 000 euro 2:a pris 4 000 euro 3:e pris 3 000 euro. Erkännandepriser 2 st à 500 euro. Dessutom kan tävlingsjuryn om den så önskar dela ut hedersomnämnanden.

Tävlingen börjar ons. 17.2.2021 och slutar ons. 5.5.2021 kl 23.59 finsk tid (UTC+2).

De förslag som fått pris och hedersomnämnande samt bedömningsprotokollet visas tors. 3.6.2021 – tors. 2.12.2021 på tävlingens internetsida www.valtiontaideteostoimikunta.fi/Oulun_oikeustalo-taidekilpailu.

Tävlingens språk är finska, svenska och engelska. 

Open art competition for the new Oulu courthouse building

The Finnish State Art Commission organises an open art competition in collaboration with Senate Properties. The purpose of the competition is to find ideas for a work of art for the new annex to the Oulu Courthouse at Torikatu 34–40.

The competition is open to all.

The total prize sum is 15,000 euros, which is awarded as follows: 1st prize 7,000 euros; 2nd prize 4,000 euros, 3rd prize 3,000 euros. Two recognition awards will also be awarded, each 500 euros. The jury may also award honorary mentions.

The competition will commence on Wednesday, 17 February 2021, and end on Wednesday, 5 May 2021, at 23:59 hours Finnish time (UTC +2).

The winning entries and honorary mentions as well as the jury report will be on view online from Thursday 3 June 2021 to 2 December 2021 at this website www.valtiontaideteostoimikunta.fi/oulun_oikeustalo-taidekilpailu.

The competition languages are Finnish, Swedish and English.

Lataa täältä kilpailun ohjelma-asiakirjat (Google Drive)

Ladda ner tävlingens programhandlingar.

Download competition files from here.

Huom. Uusia kuvia aulatiloista lisätty 10.3.2021

Kilpailijoiden kysymyksiä

 • Onko taidekilpailuun mahdollista osallistua työryhmänä, vai toivotaanko hakijan olevan yksittäinen taiteilija?

Vastaus: Kilpailuun voi osallistua myös työryhmänä. Ks. kilpailuohjelman kohta 3.11; jos tekijänoikeudet eivät kuulu koko työryhmälle, tämän on tultava ilmi WeTransferin viestikenttään laitettavista kilpailijoiden yhteystiedoista.

 • Onko kilpailun materiaaleihin tulossa lisää aulakuvia? Olisi helpompaa esittää kokonaista konseptia, jos muistakin aulan teospaikoista olisi kuvia. Nyt niitä näyttää olevan vain kahden aulateospaikan kohdalta.

Vastaus: Aulakuvia on lisätty 10.3.2021 kilpailun verkkosivulle https://www.valtiontaideteostoimikunta.fi/oulun_oikeustalo-taidekilpailu/, josta kuvat ovat ladattavissa kilpailun ohjelma-asiakirjoista.

 • Ymmärsinkö oikein, että 13 istuntosalin ja useiden suurien aulatilojen teokset, eli noin 20 erillistä työtä toteutetaan tuolla 100 000 euron summalla, materiaaleineen, kuljetuksineen ja asennuksineen? Näin ollen se tekisi noin 5000 euroa teosta kohti.

Vastaus: Tarkoitus ei ole toteuttaa 20 erillistä työtä vaan ehdotusten pohjalta valikoidaan se tila / ne tilat, joihin teokset toteutetaan. Ehdotus voi koskea yhtä tilaa erikseen tai yhdistellä eri tiloja.

 • Voiko tähän kilpailuun osallistua postuumisti, eli voimmeko ilmoittaa kilpailuun ehdotuksen jo edesmenneeltä taiteilijalta?

Vastaus: Kilpailuehdotus ei saa olla aikaisemmin julkistettu, vaan sen tulee olla uusi, nimenomaan kilpailukohteeseen suunniteltu teos (ks. kilpailuohjelman kohta 2.4). Siksi postuumisti osallistuminen ei ole mahdollista.

 • Koska kuvaupotuksia ja/tai perspektiivipiirroksia vaaditaan min. 2 kpl niin kysyn, onko kaikista aulatiloista kuvia ladattavissa? Nähdäkseni kaikki kuvat ovat ns. rikosaulasta (ja siitäkin niin että seinäpinnat hahmottuvat vajavaisesti).

Vastaus: Aulakuvia on lisätty 10.3.2021 kilpailun verkkosivulle https://www.valtiontaideteostoimikunta.fi/oulun_oikeustalo-taidekilpailu/, josta kuvat ovat ladattavissa kilpailun ohjelma-asiakirjoista.

 • Koskeeko toteutettaviin teoksiin varattu 100.000 euroa koko kilpailua niin, että esim. istuntosalien ja aulatilojen kaikki teokset sisältyvät tuohon summaan?  Vai onko tuo 100.000 euroa yhden toteutettavan teoskokonaisuuden maksimisumma vaikkapa koskien kaikkia kolmeatoista istuntosalia?

Vastaus: Tarkoitus ei ole toteuttaa 20 erillistä työtä vaan ehdotusten pohjalta valikoidaan se tila / ne tilat, joihin teokset toteutetaan. Ehdotus voi koskea yhtä tilaa erikseen tai yhdistellä eri tiloja.

Tävlarnas frågor

 • Är det möjligt att delta i tävlingen i form av en arbetsgrupp, eller är önskemålet att den sökande ska vara en enskild konstnär?

Svar: Man kan också delta som arbetsgrupp i tävlingen. Se tävlingsprogrammets punkt 3.11; om upphovsrättigheterna inte tillhör hela arbetsgruppen bör detta framgå av tävlandenas kontaktuppgifter som matas i WeTransfers meddelandefält.

 • Kommer man som tävlingsmaterial att få fler bilder av vänthallarna? Det skulle vara lättare att presentera ett helt koncept om det också skulle finnas bilder av de andra av väntutrymmenas verkställen. Nu verkar det som om det skulle finnas bilder bara av två av vänthallarnas verkställen.

Svar: Vänthallsbilder har tillagts 10.3.2021 på tävlingens nätsidor

https://www.valtiontaideteostoimikunta.fi/oulun_oikeustalo-taidekilpailu/, där bilderna finns att ladda ner från tävlingens programdokument.

 • Förstod jag rätt att verk för 13 rättssalar och flera stora vänthallar det vill säga cirka 20 enskilda arbeten förverkligas med den där summan på 100 000 euro vilken inbegriper material, transporter och installationer? Om det är på det viset så skulle det vara ungefär 5000 euro per verk.

Svar: Meningen är inte att genomföra 20 enskilda verk utan att utgående från förslagen välja det utrymme / de utrymmen som verken framställs för. Förslaget kan beröra ett utrymme enskilt eller förena flera utrymmen.

 • Kan man delta i den här tävlingen postumt, det vill säga kan vi anmäla till tävlingen ett förslag av en redan avliden konstnär?

Svar: Tävlingsförslaget får inte ha offentliggjorts tidigare, utan bör vara ett nytt verk specifikt planerat för tävlingsobjektet (se punkt 2.4 i tävlingsprogrammet). Därför är det inte möjligt att delta postumt.

 • Eftersom det krävs min. 2 stycken visualiseringsbilder och/eller 3D-bilder, så frågar jag om det finns bilder att ladda ner av alla väntutrymmen? Som jag ser det är alla bilder från den s.k. brottsvänthallen (och också i dem syns väggytorna bristfälligt).

Svar: Vänthallsbilder har tillagts 10.3.2021 på tävlingens nätsidor

https://www.valtiontaideteostoimikunta.fi/oulun_oikeustalo-taidekilpailu/, där bilderna finns att ladda ner från tävlingens programdokument.

 • Gäller den summa på 100.000 euro som har reserverats för de verk som ska förverkligas hela tävlingen så att tex. rättssalarnas och vänthallarnas alla verk är inkluderade i den summan? Eller är det fråga om en maximisumma på 100.000 euro för en verkhelhet som ska förverkligas, och som omfattar tex alla tretton rättssalar?

Svar: Meningen är inte att genomföra 20 enskilda verk utan att utgående från förslagen välja det utrymme / de utrymmen som verken framställs för. Förslaget kan beröra ett utrymme enskilt eller förena flera utrymmen.

Answers to enquiries

 • Can a group participate in the competition, or is participation reserved exclusively for individuals?

Answer: Competition entries by groups are also accepted. See Competition Brief section 3.11: If the copyright to the entry does not belong to the group collectively, this must be clearly indicated in WeTransfer message field of the submission.

 • Can we expect more lobby images to be made available in the future? It would be easier to present the totality of a concept if there were images available also of other potential locations for artworks in the lobby. Currently there seem to be only images of two lobby locations.

Answer: More lobby images have been added to the competition website on 10 March 2021 https://www.valtiontaideteostoimikunta.fi/oulun_oikeustalo-taidekilpailu/, where they can be downloaded from the competition files section.

 • Am I correct in understanding that artworks for the 13 court rooms and several large lobbies, altogether some 20 different works, are to be implemented with the 100,000 euros, inclusive of materials, transportation and installation? This would come to about 5,000 euro per each individual artwork.

Answer: The idea is not to implement 20 separate works of art, but to select, on the basis of submissions, the space(s) where artworks will be installed. An entry can be for just one space, or for a combination of spaces.

 • Is posthumous participation allowed, i.e. may we submit an entry by a deceased artist?

Answer: Previously published entries cannot be accepted. The entry must be a new artwork designed specifically for the competition site (see Competition Brief, section 2.4). Posthumous participation is therefore not possible.

 • Because the requirement is two composite images and/or perspective drawings, I’d like to know whether images of all lobby spaces can be downloaded from the competition website? It seems to me that all images are now from the criminal courts lobby (and even in them the walls are somewhat vaguely shown).

Answer: More lobby images have been added to the competition website on 10 March 2021 https://www.valtiontaideteostoimikunta.fi/oulun_oikeustalo-taidekilpailu/, where they can be downloaded from the competition files section.

 • Is the sum reserved for implementation (100,000 euros) for the entire competition, so that all works in court rooms and lobbies are covered by that sum? Or is the sum of 100,000 euros the maximum sum of one entity for, say, all 13 court rooms?

Answer: The idea is not to implement 20 separate works of art, but to select, on the basis of submissions, the space(s) where artworks will be installed. An entry can be for just one space, or for a combination of spaces.

Kilpailuaika päättyy / Tävlingenstiden går ut / The competition period ends:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)