Yleinen taidekilpailu Oulun oikeustalon uudisrakennukseen on ratkennut

Valtion taideteostoimikunta järjesti yleisen taidekilpailun yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Taidekilpailun tarkoituksena oli löytää uudisrakennukseen ideoita sekä istuntosaleihin että aulatiloihin toteutettavista taideteoksista Oulun oikeustalon, Torikatu 34-40 käyttöön tulevaan uudisrakennukseen, Oulussa. 

Palkintolautakuntana toimi Valtion taideteostoimikunta. Asiantuntijoina toimivat Leena Komulainen (Komulainen Arkkitehdit Oy); Maria Holthoer, sisustusarkkitehti (PES-Arkkitehdit), Ahti Kontturi, käräjätuomari (Käräjäoikeus, Oulun oikeustalo); Kati Jokelainen, asiakaspäällikkö, arkkitehti (Senaatti-kiinteistöt). 

Määräaikaan mennessä saapui yhteensä 101 kilpailuehdotusta, joista 88 ehdotusta täyttivät kilpailuohjelmassa asetetut vaatimukset.

Palkintolautakunta totesi, että kilpailu oli hyvätasoinen. Ehdotuksia tuli kumpaankin kohdepaikaan, istuntosaleihin ja aulatiloihin. Kilpailuehdotuksissa oli otettu huomioon kilpailukohteen erityislaatuisuus ja hienotunteisuus käyttäjäkuntaa kohtaan. Uudisrakennuksen tilojen käytetyt materiaalit olivat inspiroineet taiteilijoita. Monissa ehdotuksissa oli mietitty teoksen ekologista elinkaarta. 

Palkintolautakunta päätti, että 

1. sijalle tulee nro 047, Virta, taiteilija: Otto Karvonen, palkinto: 7 000 euroa. 

2. sijalle tulee nro 063, Loputon kuva, taiteilija: Kai Rentola, palkinto: 4 000 euroa. 

3. sijalle tulee nro 075, Silmätysten, taiteilija: Jouni Kaipia, palkinto: 3 000 euroa. 

Tunnustuspalkinnon saajat, kumpikin 500 euroa 

nro 023, Lacunae, taiteilija: Hanna Råst 

nro 024, Polut, taiteilija: Pia Hentunen

Päätettiin, että lähdetään neuvottelemaan 1. ja 2. palkintosijalle tulleiden taiteilijoiden kanssa teosten jatkokehittämisestä ja toteutuksesta.

 

Allmän konsttävling för Uleåborgs tingshus nybyggnad har avgjorts   

Statens konstverkskommission ordnade en allmän konsttävling i samarbete med Senatfastigheter. Syftet med konsttävlingen var att få fram idéer för konstverk som ska förverkligas både i rättssalarna samt väntsalarna i Uleåborgs tingshus, i den kommande nybyggnaden som ska tas i bruk på Torggatan 34-40, Uleåborg. 

Som tävlingsjury tjänstgjorde statens konstverkskommission. Som sakkunniga verkade Leena Komulainen (Komulainen Arkkitehdit Oy); Maria Holthoer, inredningsarkitekt (PES-Arkkitehdit), Ahti Kontturi, tingsdomare (Tingsrätten, Uleåborgs tingshus); Kati Jokelainen, kundchef, arkitekt (Senatfastigheter).

Före tävlingstidens utgång anlände sammanlagt 101 tävlingsförslag, varav 88 uppfyllde de krav som hade fastställts i tävlingsprogrammet. Tävlingsjuryn konstaterade att tävlingen höll god standard. Det kom in förslag för båda objekten, rättssalarna och väntsalarna. I tävlingsförslagen hade man beaktat tävlingsobjektets speciella karaktär och dess finkänslighet gentemot användarna. De material som använts i nybyggnadens lokaler hade inspirerat konstnärerna. I många av förslagen hade man tänkt på verkets ekologiska levnadsbåge.

Tävlingsjuryn beslöt att på 

1:a plats kommer nr 047, Virta, konstnär: Otto Karvonen, pris: 7 000 euro. 

2:a plats kommer nr 063, Loputon kuva, konstnär: Kai Rentola, pris: 4 000 euro. 

3:e plats kommer nr 075, Silmätysten, konstnär: Jouni Kaipia, pris: 3 000 euro. 

Vinnarna av erkännandepris, 500 euro vardera 

nr 023, Lacunae, konstnär: Hanna Råst 

nr 024, Polut, konstnär: Pia Hentunen

Man beslöt att inleda förhandlingar med de konstnärer som kommit på 1:a och 2:a plats om vidareutveckling och förverkligande av verken. 

Open art competition for the new Oulu courthouse building is completed

The Finnish State Art Commission organised an open art competition in collaboration with Senate Properties. The purpose of the competition was to find ideas for artworks to be installed in the courtrooms and lobbies of the new courthouse building at Torikatu 34-40, Oulu, Finland. 

The Finnish State Art Commission served as the competition jury. The expert members of the jury were Leena Komulainen (Komulainen Arkkitehdit Oy); Maria Holthoer, Interior Architect (PES-Arkkitehdit), Ahti Kontturi, District Judge (District Court, Oulu Courthouse); Kati Jokelainen, Client Manager, Architect (Senate Properties). 

A total of 101 submissions were received by the deadline, of which 88 satisfied the criteria set out in the competition brief.

The jury noted that the competition was of a good standard. Entries were received for the court rooms as well as the lobbies. The specific character of the competition site and sensitivity towards users were taken into account in the entries. The artists had been inspired by the materials used in the new building. The ecological life cycle of the artwork was also taken into consideration in many entries.

The jury decided to award 

1st prize, entry No. 047, Virta, artist: Otto Karvonen, prize sum: 7,000 euros. 

2nd prize, entry No. 063, Loputon kuva, artist: Kai Rentola, prize sum: 4,000 euros. 

3rd prize, entry No. 075, Silmätysten, artist Jouni Kaipia, prize sum: 3,000 euros. 

Merit awards, 500 euros each 

No. 023, Lacunae, artist: Hanna Råst

No.. 024, Polut, artist: Pia Hentunen

It was decided to start negotiations for further development and implementation with the creators of the first and the second prize.