Yleinen taidekilpailu Taideyliopiston Kuvataideakatemian uudisrakennukseen on ratkennut

Valtion taideteostoimikunta järjesti 12.6.-15.9.2020 yleisen taidekilpailun Taideyliopiston Kuvataideakatemian uudisrakennukseen Helsingissä yhteistyössä Kuvataideakatemian kanssa. Palkintolautakuntana toimi valtion taideteostoimikunta, puheenjohtajana erityisasiantuntija Henri Terho. Asiantuntijoina toimivat Hanna Johansson, dekaani, Mika Elo, taiteellisen tutkimuksen professori, Harri Monni maalaustaiteen lehtori, Denise Ziegler, kuvataiteilija ja tutkijatohtori (Taideyliopisto, Kuvataideakatemia); Asmo Jaaksi, arkkitehti (JKMM Arkkitehdit Oy).

Määräaikaan mennessä saapui yhteensä 112 kilpailuehdotusta, joista 108 ehdotusta täyttivät kilpailuohjelmassa asetetut vaatimukset. Palkintolautakunta totesi, että kilpailu oli korkeatasoinen. Ehdotuksissa oli huomioitu eri kohdepaikat, rakennuksen erilaisten tilojen merkitseminen, yhteisöllisyys ja performatiivisuus. Kilpailuehdotuksissa oli ymmärretty Kuvataideakatemian erityinen luonne kuvataiteisiin keskittyvänä kansainvälisenä akatemiana. Uudisrakennukseen mietityt taiteenpaikat, tilojen valaistusolosuhteet, mittakaava ja käytetyt materiaalit olivat inspiroineet taiteilijoita.

Palkintolautakunta päätti jakaa 1. sijan kolmelle tekijälle, joista kukin tulee saamaan 4 000 euroa:

Den allmänna konsttävlingen för Konstuniversitetets Bildkonstakademis nybyggnad har avgjorts   

Statens konstverkskommission ordnade i samarbete med Bildkonstakademin 12.6 -15.9.2020 en allmän konsttävling för Konstuniversitetets Bildkonstakademis nybyggnad i Helsingfors.  Som tävlingsjury verkade statens konstverkskommission, som ordförande specialsakkunnige Henri Terho. Som sakkunniga verkade Hanna Johansson, dekan, Mika Elo, professor i konstnärlig forskning, Harri Monni, lektor i målningskonst, Denise Ziegler, bildkonstnär och forskningsdoktor (Konstuniversitetet, Bildkonstakademin) och Asmo Jaaksi, arkitekt (JKMM Arkkitehdit Oy).

Före tävlingstidens utgång anlände sammanlagt 112 tävlingsförslag, varav 108 uppfyllde de krav som hade fastställts i tävlingsprogrammet. Tävlingsjuryn konstaterade att tävlingen höll hög klass. I förslagen hade beaktats de olika målställena, antecknandet av byggnadens olika utrymmen, gemenskapligheten och performativiteten. I tävlingsförslagen hade man förstått Bildkonstakademis speciella karaktär som en internationell akademi som koncentrerar sig på bildkonst. Konstställena man tänkt ut för nybyggnaden, utrymmenas belysningsförhållanden, skalan och de använda materialen hade inspirerat konstnärerna.

Tävlingsjuryn beslöt att på delad 1:a plats placera tre aktörer, av vilka var och en kommer att få 4 000 euro:

Open artwork ideas competition for the new building of the University of the Arts Helsinki Academy of Fine Arts is completed

The State Art Commission, in collaboration with the University of the Arts Helsinki Academy of Fine Arts, organised an open competition for artworks to be sited in the Academy’s new building in Helsinki. The Finnish State Art Commission served as the competition jury, chaired by Special Advisor Henri Terho. The expert members of the jury were Hanna Johansson, Dean; Mika Elo, Professor of Artistic Research; Harri Monni, Lecturer in Painting; Denise Ziegler, Visual Artist and Post-Doc Researcher (Academy of Fine Arts at Uniarts Helsinki); and Asmo Jaaksi, Architect (JKMM Arkkitehdit Oy).

A total of 112 submissions were received by the deadline, of which 108 satisfied the criteria set out in the competition brief. The jury noted that the competition was of a high standard. The various sites for artworks, the identification of different spaces in the building, community and performativity were all considered in the entries. The entries displayed an understanding of the special nature of the University of the Arts Helsinki Academy of Fine Arts as an international academy focused on visual arts. The sites for artworks determined in the new building, their lighting conditions, scale and materials had all inspired the artists.

The jury decided to award a joint first prize to three competitors, each to receive 4,000 euros:

Nro 044 Ilmastorituaali- ritualistinen seminaariteos (Klimatritual – ritualistiskt seminarieverk); Mikki Noroila

Nro 074 BABA MAMA YAGA; Benjamin Orlow

Nro 103 Käännekohta (Vändpunkt); Kristian Jalava

Seuraavat palkitut kolme tekijää saavat jokainen 3 000 euroa:

Följande tre prisbelönta aktörer får var och en 3 000 euro:

The following three competitors will each receive 3,000 euros:

No. 017 PASSAGE; Tuula Närhinen

Nro 024 Kello 25:59; Henriikka Kontimo

No. 092 Kuva/Pic; Jani Ruscica