Yleinen taidekilpailu Taideyliopiston Kuvataideakatemian uudisrakennukseen, Sörnäisten rantatielle (Helsinki)

12.6.–15.9.2020 

Valtion taideteostoimikunta järjestää yleisen taidekilpailun yhteistyössä Taideyliopiston Kuvataideakatemian kanssa. Tarkoituksena on hakea ideoita taideteoksista Kuvataideakatemian käyttöön tulevaan uudisrakennukseen, Sörnäisten rantatielle.

Arvostelussa kiinnitetään huomiota ehdotusten taiteelliseen laatuun sekä toteutus- ja kehityskelpoisuuteen. Valtion taideteostoimikunta päättää kilpailun ratkaisun jälkeen, mitä ehdotusta tai ehdotuksia lähdetään jatkokehittämään ja toteuttamaan.

Kilpailu on yleinen, kaikille avoin taidekilpailu. Kilpailun kielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Allmän konsttävling för Konstuniversitetets Bildkonstakademis nybyggnad på Sörnäs strandväg (Helsinki)

12.6–15.9.2020

Statens konstverkskommission ordnar en allmän konsttävling i samarbete med Konstuniversitetets Bildkonstakademi. Syftet är att söka fram idéer för konstverk för nybyggnaden på Sörnäs strandväg som kommer att användas av Bildkonstakademin.

I bedömningen fästs uppmärksamhet vid förslagens konstnärliga kvalitet och deras genomförande- och utvecklingspotential. Statens konstverkskommission besluter efter att tävlingen har avgjorts om vilket eller vilka förslag man går in för att vidareutveckla och förverkliga.

Tävlingen är en allmän, för alla öppen konsttävling. Tävlingens språk är finska, svenska och engelska.

Open competition for a work of art for the new building of the Finnish Academy of Fine Arts on Sörnäisten rantatie (Helsinki)

12.6.–15.9.2020

The Finnish State Art Commission, in collaboration with the Academy of Fine Arts at University of the Arts Helsinki, organises an open art competition. The purpose of the competition is to find ideas for a work of art to be installed in the new building of the Finnish Academy of Fine Arts on Sörnäisten rantatie in Helsinki.

Assessment of the entries will focus on artistic quality, viability of implementation, and development potential. Following the conclusion of the competition, the State Art Commission will decide which entry or entries will be accepted for further development and eventual implementation.

The competition is open to all. The competition languages are Finnish, Swedish and English.

AIKATAULU

Kilpailu alkaa pe 12.6.2020 ja päättyy ti 15.9.2020.

Palkitut ja kunniamaininnan saaneet ehdotukset sekä arvostelupöytäkirja ovat nähtävillä 13.10.2020–9.4.2021 näillä sivuilla.

TIDTABELL

Tävlingen inleds fre. 12.6.2020 och avslutas tis. 15.9.2020.

De förslag som fått pris och hedersomnämnande samt bedömningsprotokollet ställs till påseende mellan 13.10.2020–9.4.2021 på dessa sidor.

SCHEDULE

The competition will commence on Friday, 12 June 2020, and end on Tuesday, 15 September 2020.

The winning entries and honorary mentions as well as the jury report will be on view online from 13 October 2020 to 9 April 2021 on this website.

PALKINNOT

Palkintoina jaetaan yhteensä 20 000 euroa siten, että palkintolautakunta valitsee kilpailuun jätetyistä ehdotuksista yhden voittajan, joka saa 5 000 euroa ja lisäksi 5 tekijää/tekijäryhmää, jotka jokainen saavat 3 000 euroa.

PRISER

Som priser delas sammanlagt ut 20 000 euro, på det sättet att tävlingsjuryn bland de förslag som lämnats in till tävlingen väljer ut en vinnare som får 5 000 euro och dessutom 5 aktörer/aktörsgrupper som var och en får 3 000 euro. 

PRIZES

The prizes in the competition comprise a total of 20,000 euros, with the jury selecting a winner who will receive 5,000 euros, and five entrants/groups each of which will receive 3,000 euros.

KYSYMYKSET

Kilpailijoilla on oikeus pyytää kilpailua koskevia selvityksiä ja lisätietoja. Kysymykset on lähetettävä kilpailun yhteyshenkilölle amanuenssi Heli Ahmiolle viimeistään ma 10.8.2020 sähköpostitse osoitteella taidekilpailu@kansallisgalleria.fi

Kysymykset ja vastaukset ovat anonyymisti nähtävillä ti 18.8.2020 lähtien näillä sivuilla.

FRÅGOR

Tävlingsdeltagarna har rätt att be om förklaringar och tilläggsuppgifter som berör tävlingen. Frågorna riktas till tävlingens kontaktperson, amanuens Heli Ahmio senast mån. 10.8.2020 per email på adressen taidekilpailu@kansallisgalleria.fi

Frågorna och svaren finns till anonymt påseende från och med tis. 18.8.2020 på dessa sidor.

ENQUIRIES

Participants may request further clarification and information concerning the competition. Enquiries and requests should be addressed to the competition contact person Heli Ahmio no later than on Monday, 10 August 2020, by email to taidekilpailu@kansallisgalleria.fi

The enquiries and responses will be on view anonymously from Tuesday, 18 August 2020, on this website.

Kilpailuaika päättyy / Tävlingstiden går ut / The competition period will end

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)