Valtion taideteostoimikunta, ulkoministeriö ja Suomen Irlannin-suurlähetystö juhlistavat Suomen valtion 100-vuotista itsenäisyyttä kutsumalla opiskelijaryhmiä taidekilpailuun, jonka tarkoituksena on löytää ehdotuksia ulkotaideteokseksi Suomen Irlannin-suurlähettilään residenssin sisäpihalle Dubliniin.

Kilpailu on avoin kaikille Suomessa sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille (voimassa oleva opinto-oikeus keväällä 2017). Opiskelijoiden toivotaan muodostavan 2-5 henkilön yhteistyöryhmiä, joilla on mahdollisuus lähteä toteuttamaan teosta Dubliniin myöhemmin tarkemmin sovittuna aikana syksyllä 2017. Työryhmän jäsenten ei tarvitse olla samasta oppilaitoksesta.

Kilpailun kielinä ovat suomi ja ruotsi.

Statens konstverkskommission, utrikesministeriet och Finlands ambassad på Irland vill fira att Finland fyller 100 år som självständig stat genom att bjuda in grupper av studerande till en konsttävling vars syfte är att hitta förslag till ett utomhusverk för gårdsplanen vid Finlands ambassadörs residens i Dublin, Irland.

 

Tävlingen är öppen för studerande vid alla läroanstalter belägna i Finland (studierätt i kraft på våren 2017). Arrangörerna hoppas att de studerande ska bilda samarbetsgrupper på 2–5 personer, som har möjlighet att resa till Dublin för att sätta upp verket. Resan företas under hösten 2017, den exakta tidpunkten avtalas senare. Medlemmarna i arbetsgruppen behöver inte studera vid samma läroanstalt.

 Tävlingsspråken är finska och svenska.

Kilpailun aikataulu

  • 6.6.2017 kilpailu alkaa
  • 27.8.2017 kilpailu päättyy
  • 18.9. tulokset julkistetaan
  • 18.9.–15.12.2017 palkitut ja kunniamaininnan saaneet ehdotukset esillä näillä sivuilla

Tidsschema för tävlingen

  • 6.6.2017 tävlingen inleds
  • 27.8.2017 tävlingen avslutas
  • 18.9.2017 resultatet publiceras
  • 18.9.–15.12.2017 bidragen som vunnit pris eller hedersomnämnande visas på dessa sidor

Kilpailutehtävä

”Suomen suurlähettilään virka-asunto sijaitsee vehreässä Ballsbridgen kaupunginosassa noin neljän kilometrin päässä Dublinin keskustasta etelään. Vuonna 1912 valmistunut rakennus edustaa aikakautensa arkkitehtuuria ja sitä ympäröi iso puutarha. Kiinteistö on hankittu Suomen valtiolle vuonna 1989, jolloin taloa myös laajennettiin jonkin verran ja sen yhteyteen rakennettiin tasakattoinen autotallin ja saunan käsittävä lisärakennus terasseineen.

Vuonna 2016 residenssin takapihalla sijaitsevan puutarhan laajalle nurmikentälle istutettiin seitsemän koivua lisäämään kiinteistön suomalaista ilmettä. Puut ovat muodostelmassa, jonka keskelle voidaan sijoittaa suomalainen ulkotilateos markkeeraamaan maamme satavuotista itsenäisyyttä vuonna 2017.  Tipperaryn kreivikunnasta tuodut puolikasvuiset koivut asettuivat hyvin uuteen ympäristöönsä ja ne näkyvät erinomaisesti sekä residenssin ikkunoista että patiolta. Edustustilaisuuksia järjestetään sään salliessa myös puutarhan puolella.

Pohjoismainen muotoilu on Irlannissa tunnettua ja arvostettua. Suomalaista designia ei ole kuitenkaan virka-asunnossa näkyvillä riittävästi. Ulkotilateoshankkeen tavoitteena on lisätä residenssikiinteistön suomalaisuutta ja tuoda muotoiluamme enemmän esille Dublinissa. Teoksen toivotaan heijastelevan kestävää kehitystä ja ottavan huomioon myös Irlannin vaativat sääolosuhteet: tunnetun sanonnan mukaan Irlannissa voi saman päivän aikana kokea kaikki neljä vuodenaikaa. Koska puutarha on valaistu, teoksen näkyvyyttä voidaan pimeinä vuodenaikoina korostaa tarkoituksenmukaisella kohdevalolla. Kyseeseen ei kuitenkaan voi tulla varsinainen valoteos. Myöskään ääniefektit eivät ole mahdollisia.

Virka-asunnon puutarha on oleskelutila. Sen nurmikolla voi liikkua tai pelata vaikkapa mölkkyä vapaasti. Teoksen ympärille voidaan sijoittaa esimerkiksi penkkejä tai istuintila ilta-auringon hyödyntämiseksi. Koska sijaintipaikka on suojaisen takapuutarhan puolella, teos ei näy suoraan kadulle.

Euroopan äärilaidoilla sijaitsevilla, väestöltään samankokoisilla Suomella ja Irlannilla on paljon yhtäläisyyksiä, mukaan lukien karu historia: Irlannissa vietettiin juuri (2016) maan itsenäistymisprosessin käynnistymisen satavuotisjuhlaa. Maillamme on tänä päivänä erinomaiset suhteet. Yhteenkuuluvuuden tunnetta lisää yhteinen Eurooppa ja sielujen sympatia.”

(Suurlähettiläs Jaana Teckenberg, 3.5.2017)

Tävlingsplats och ambassadens mål för tävlingen

”Finlands ambassadörs tjänstebostad ligger i den lummiga stadsdelen Ballsbridge, cirka fyra kilometer söder om centrum av Dublin. Byggnaden som färdigställdes år 1912 representerar sin tids arkitektur och den är omgiven av en stor trädgård. Finska staten har anskaffat fastigheten år 1989. Vid samma tid utvidgades huset något och en tillbyggnad med platt tak hysande garage och bastu uppfördes. Tillbyggnaden har en terrass.

År 2016 planterades sju björkar på den stora gräsmattan i trädgården på residensets bakgård, i syfte att stärka fastighetens finländska framtoning. Träden har planterats i ett sådant mönster att det i deras mitt kan uppföras ett finländskt utomhusverk för att markera vårt lands hundraåriga självständighet år 2017. De halvvuxna björkarna som hämtats från grevskapet Tipperary har rotat sig väl i sin nya miljö, och de syns utmärkt både från residensets fönster och från pation. Då vädret tillåter arrangeras representation även i trädgården.

Den nordiska designen är välkänd och uppskattad i Irland. Det finns emellertid inte tillräckligt med finsk design synlig i tjänstebostaden. Projektet för ett utomhuskonstverk har som mål att stärka residensfastighetens finländska prägel och göra vår design synligare i Dublin. Målet är också att verket ska reflektera en hållbar utveckling och samtidigt beakta de krävande väderförhållandena i Irland: enligt ett välkänt ordspråk kan man på Irland under en och samma dag uppleva alla fyra årstider. Eftersom trädgården är upplyst kan verkets synlighet under de mörka årstiderna framhävas med hjälp av ändamålsenligt riktad belysning. Det kan emellertid inte handla om ett egentligt ljusverk. Det är inte heller möjligt att förse verket med ljudeffekter.

Tjänstebostadens trädgård är en plats att vistas på. Det är fritt möjligt att röra sig på gräsmattan och till och med spela spel som kubb eller mölkky. Runt verket kan man exempelvis placera bänkar eller andra sittgrupper för att njuta av kvällssolen. Eftersom platsen för verket ligger på den skyddade bakgården är det inte direkt synligt från gatan.  

Det finns många likheter mellan Irland och Finland. Båda ligger i utkanten av Europa och befolkningarna är ungefär lika stora. Båda länderna har också en delvis bister historia: i Irland firade man nyligen (2016) att det gått hundra år sedan landets självständighetsprocess inleddes. Idag har våra länder utmärkta relationer. Samhörighetskänslan stärks av ett gemensamt Europa och en själarnas sympati.”

(Ambassadör Jaana Teckenberg, 3.5.2017)

Palkintolautakunta

Jari Auer, puheenjohtaja, arkkitehti (palkintolautakunnan puheenjohtaja)

Riikka Latva-Somppi, varapuheenjohtaja, kuvanveistäjä ja lasitaiteilija

Siukku Nurminen, konservaattori
Paavo Paunu, taidemaalari
Tuomo Rainio, kuvataiteilija
Nora Tapper, kuvanveistäjä
Henri Terho, erityisasiantuntija
Annu Vertanen, kuvataiteilija, professori

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii valtion taideteostoimikunnan sihteeri, vastaava tuottaja Eija Aarnio. Sihteeri ei osallistu päätöksentekoon.

Tävlingsjury

Jari Auer, ordförande, arkitekt (tävlingsjuryns ordförande)

Riikka Latva-Somppi, vice ordförande, skulptör och glaskonstnär

Siukku Nurminen, konservator
Paavo Paunu, konstnär
Tuomo Rainio, bildkonstnär
Nora Tapper, skulptör
Henri Terho, specialsakkunnig
Annu Vertanen, bildkonstnär, professor

Som tävlingsjuryns sekreterare fungerar statens konstverkskommissions sekreterare, ansvariga producent Eija Aarnio. Sekreteraren är inte delaktig i besluten.

Kysymyksiä kilpailijoilta

(28.6.2017 mennessä)

1. Voiko kilpailija kuulua useampaan eri ryhmään, ja näin kilpailla useammalla työllä eri ihmisten kanssa. Vai onko työryhmän koostuttava samoista henkilöistä?

Kilpailija voi kuulua useampaan eri ryhmään.
Jokainen kilpailuehdotus lähetetään erillisenä lähetyksenä ja varustetaan eri nimimerkillä, ja lähetyksen viestikentässä annetaan ehdotuksen tekijöiden tiedot (ks. kilpailuohjelman kohta 4.3).

2. Voiko ryhmässä olla enemmän kuin viisi osallistujaa?

Opiskelijoiden toivotaan muodostavan 2-5 henkilön yhteistyöryhmiä, ja tätä suurempaa ryhmää ei kustanneta Dubliniin toteuttamaan teosta. Ei ole kuitenkaan kiellettyä, että ryhmässä olisi enemmän kuin viisi osallistujaa.

Frågor från tävlingsdeltagarna

(t.o.m. 28.6.2017)

1. Kan en deltagare höra till flera olika grupper, och alltså delta med flera arbeten tillsammans med olika människor? Eller kan man bara delta tillsammans med en och samma grupp?

En tävlingsdeltagare kan vara medlem i flera grupper.
Varje tävlingsbidrag skickas in som en egen, separat försändelse. Bidraget förses med sin individuella signatur och i meddelandefältet anges de bidragande deltagarnas namn (se tävlingsprogrammet, stycke 4.3).

2. Kan en arbetsgrupp bestå av mer än fem deltagare?

Tävlingsarrangörerna hoppas att studerandena bildar samarbetsgrupper på 2–5 personer. Fler deltagare än så finansieras inte till Dublin för att sätta upp verket. Det är däremot inte förbjudet att fler än fem deltagare hör till gruppen och bidrar till arbetet.