Valtion taideteostoimikunta järjestää taidekilpailun yhteistyössä Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin kanssa. Tarkoituksena on hakea ideoita taideteoksista, joita voidaan esittää valtionhallinnon virtuaalisissa tiloissa, kuten tietojärjestelmien palveluportaaleissa tai päätelaitteiden käyttöliittymissä.

Arvostelussa kiinnitetään huomiota ehdotusten taiteellisuuteen ja ajanmukaisuuteen sekä toteutus- ja kehityskelpoisuuteen. Valtion taideteostoimikunta päättää kilpailun ratkaisun jälkeen, mitä ehdotuksia lähdetään jatkokehittämään ja toteuttamaan.

Teoksien on tarkoitus olla määräaikaisia ja niille sovitaan tietty elinkaari.

Kilpailu on yleinen, kaikille avoin taidekilpailu. Kilpailun kielinä ovat suomi ja ruotsi.

Statens konstverkskommission arrangerar tävlingen i samarbete med Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori. Syftet är att få fram idéer för konstverk som kan visas i statsförvaltningens virtuella rum, så som i datasystemens serviceportaler och i användargränssnitten för terminalutrustning.

I bedömningen fäster tävlingsjuryn uppmärksamhet vid hur konstnärliga och tidsenliga förslagen är, samt vid möjligheterna att genomföra och vidareutveckla dem. Statens konstverkskommission beslutar efter att tävlingen avgjorts vilka förslag som ska vidareutvecklas och förverkligas.

Avsikten är att verken ska visas under en begränsad tid, och man avtalar separat om en given livscykel för verken.

Tävlingen är en allmän konsttävling öppen för alla. Tävlingsspråken är finska och svenska.

Kilpailun aikataulu

 13.3.2018 kilpailu alkaa
 22.6.2018 kilpailu päättyy
 27.8.2018 tulokset julkistetaan
 27.8.–1.2.2018 palkitut ja kunniamaininnan saaneet ehdotukset sekä arvostelupöytäkirja esillä näillä sivuilla

Tidsschema för tävlingen

 13/3 2018 tävlingen inleds
 22/6 2018 tävlingen avslutas
 27/8 2018 resultatet publiceras
 27/8 – 1/2 2018 prisbelönta förslag och hedersomnämnanden visas på dessa sidor

Kilpailutehtävä

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori hallinnoi suurinta osaa valtion työntekijöiden käytössä olevia tieto- ja viestintäteknisiä laitteita ja järjestelmiä. Valtorin hallinnassa on tällöin myös erilaisia virtuaalisia tiloja kuten tietokoneiden ja muiden päätelaitteiden näyttöihin liittyviä elementtejä ja käyttöliittymiin liittyviä ratkaisuja. Päätelaitteissa on mahdollista olla sekä päätekäyttäjien itse portaaleista ja muista valikoista valitsemia ohjelmistoja että keskitetysti käyttäjien näytöille ohjattavia ja määriteltäviä tietoteknisiä ratkaisuja.

Lisätietoja Valtorista on luettavissa kotisivuilta www.valtori.fi

Valtion taideteostoimikunta hakee media- ja tietotekniikkaan perustuvia taideteoksia, jotka soveltuvat esitettäväksi ja käytettäväksi teokseen sopivilla päätelaitteilla. Teokset voivat olla joko käyttäjän toimintaan perustuvia interaktiivisia sovelluksia tai itsenäisesti virtuaalisilla alustoilla muuntuvia teoskokonaisuuksia. Teokset voivat olla myös staattisia elementtejä, jotka hyödyntävät päätelaitteiden ja käyttöliittymien mahdollisuuksia.

Teosten on tarkoitus olla määräaikaisia ja niille sovitaan erikseen teokseen soveltuva elinkaari. Toteutetut teokset talletetaan tai dokumentoidaan pysyvään säilytykseen valtion taideteostoimikunnan kokoelmaan. Teokset tulee toteuttaa siten, että niistä ei aiheudu tietoturvaan liittyviä riskejä.

Kilpailun tavoite on avata uudenlaisia ympäristöjä taiteelle ja tuoda taide osaksi arjen digitaalisia työympäristöjä. Teoksille voidaan asettaa myös tavoitteita, jotka liittyvät päätekäyttäjien visuaaliseen inspiroitumiseen tai meditatiiviseen läsnäoloon.

Taideteokset tullaan toteuttamaan ja tallentamaan Valtorin sille osoittamalle palvelimelle.

Tävlingsuppgift

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori administrerar största delen av de data- och informationstekniska system och anordningar som statens arbetstagare använder. Det innebär att Valtori också administrerar olika virtuella rum, exempelvis element på datorers och andra terminalanordningars skärmar samt olika lösningar i användargränssnitt. På terminalerna kan det finnas både program som terminalanvändarna själva har valt ur portaler eller andra menyer, och datatekniska lösningar som centraliserat styrs till och definieras för användarnas gränssnitt.

Mera information om Valtori finns på webbsidan www.valtori.fi

Statens konstverkskommission söker konstverk baserade på medie- och informationsteknik, som lämpar sig att visas och användas på terminalutrustning som passar verken. Verken kan vara antingen interaktiva applikationer som bygger på användarens agerande, eller självständigt föränderliga verkhelheter på virtuella plattformar. Verken kan också vara statiska element som utnyttjar de möjligheter terminaler och användargränssnitt erbjuder.

Avsikten är att verken visas under en begränsad tid, och man avtalar separat om en lämplig livscykel för verken. De genomförda verken dokumenteras eller lagras permanent i statens konstverkskommissions samling. Verken ska genomföras på ett sådant sätt att de inte ger upphov till risker med anknytning till datasäkerheten.

Tävlingens mål är att öppna upp nya typer av miljöer för konsten och att göra konsten till en del av vardagens digitala arbetsmiljöer. Man kan också sätta upp mål för verken med avseende på att visuellt inspirera terminalanvändarna eller med tanke på meditativ närvaro.

Konstverken genomförs och lagras på en server som Valtori anvisar för dem.

Palkintolautakunta

Jari Auer, puheenjohtaja, arkkitehti
(palkintolautakunnan puheenjohtaja)

Riikka Latva-Somppi, varapuheenjohtaja,
kuvanveistäjä ja lasitaiteilija

Siukku Nurminen, konservaattori
Paavo Paunu, taidemaalari
Tuomo Rainio, kuvataiteilija
Nora Tapper, kuvanveistäjä
Henri Terho, erityisasiantuntija
Annu Vertanen, kuvataiteilija, professori

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii valtion taideteostoimikunnan sihteeri, vastaava tuottaja Eija Aarnio. Sihteeri ei osallistu päätöksentekoon.

Tävlingsjury

Jari Auer, ordförande, arkitekt
(tävlingsjuryns ordförande)

Riikka Latva-Somppi, vice ordförande,
skulptör och glaskonstnär

Siukku Nurminen, konservator
Paavo Paunu, konstnär
Tuomo Rainio, bildkonstnär
Nora Tapper, skulptör
Henri Terho, specialsakkunnig
Annu Vertanen, bildkonstnär, professor

Som tävlingsjuryns sekreterare fungerar statens konstverkskommissions sekreterare, ansvariga producent Eija Aarnio. Sekreteraren är inte delaktig i besluten.

Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijoilla on oikeus pyytää kilpailua koskevia selvityksiä ja lisätietoja. Kysymykset on lähetettävä kilpailun yhteyshenkilölle amanuenssi Heli Ahmiolle viimeistään pe 6.4.2018 sähköpostitse osoitteella taidekilpailu@kansallisgalleria.fi.

Kysymykset ja vastaukset ovat anonyymisti nähtävillä näillä sivuilla pe 13.4.2018 lähtien.

Frågor om tävlingen

Tävlingsdeltagarna har rätt att be om mera information och förtydliganden om tävlingen. Eventuella frågor sänds till kontaktpersonen för tävlingen, amanuens Heli Ahmio, senast fredagen den 6 april 2018, per e-post på adress taidekilpailu@kansallisgalleria.fi.

Frågor och svar finns anonymt på dessa sidor fr.o.m. fredagen den 13 april 2018.

KILPAILU PÄÄTTYY / TÄVLINGEN AVSLUTAS:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)