Kuva: Petri Summanen

Statens konstverkskommission är tillsatt av undervisnings- och kulturministeriet och har i uppdrag att köpa in konstverk till statens fastigheter och andra byggnader som används av staten, samt att sköta kommissionens konstsamling. Statens konstverkskommisson verkar i anslutning till Nationalgalleriet. Konstverken beställs direkt av konstnärerna, anskaffas genom tävlingar eller köps in på annat sätt. Anskaffningsbesluten fattas av kommissionen som består av ordförande, viceordförande och sex ledamöter. Mångsidig sakkännedom i visuella konster, Nationalgalleriet och Senatfastigheter är representerade i kommissionen. Nationalgalleriet ansvarar för kommissionens sekreteraruppgifter. Kommissionens mandatperiod är tre år.

Statens konstverkskommissions personal

Eija Aarnio, ansvarig producent

tfn 0400 271 477

Heli Ahmio, amanuens

tfn 040 674 3563

Marjo Saarinen, assistent

tfn 040 832 5480

E-post: fornamn.efternamn@kansallisgalleria.fi

Statens konstverkskommission 2017–2019

Ordförande

arkitekt Jari Auer

Medlemmar

konservator Siukku Nurminen

specialsakkunnig Henri Terho

bildkonstnär, professor Annu Vertanen

bildkonstnär Tuomo Rainio

skulptör och glaskonstnär Riikka Latva-Somppi

konstnär Paavo Paunu

skulptör Nora Tapper

Sekreterare

Ansvarig producent Eija Aarnio